+421 2 593 73 111

Zoznam utajovan??ch skuto?nost?

Zoznam

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Bratislava 26. 3. 2007

?íslo: 12584-1/ 2007-OKM

V súlade s § (2) Nariadenia vlády SR ?íslo 216/2004 Z. z.., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skuto?ností, vydávam nasledovný zoznam utajovaných skuto?ností v pôsobnosti MZ SR:

 

Por. ?íslo

Utajovaná skuto?nos??

Stupe?? utajenia

Oblas?? v zmysle § 1 písm. ... NV SR ?. 216/2004 Z. z.

Odôvodnenie

1.

Dokumentácia v oblasti obrany, ochrany a bezpe?nosti štátu a ochrany objektov.

V

a), e), t)

Dokumentácia obsahuje najmä údaje týkajúce sa vyrozumenia o vypovedaní vojny, vojnového stavu, výnimo?ného stavu a núdzového stavu, plnenia úloh v krízových situáciách v ?ase vojny, vojnového stavu, výnimo?ného stavu a núdzového stavu a ?innosti krízového štábu MZ SR, Krízový plán MZ SR. Ich vyzradením by mohlo dôjs?? k narušeniu ?innosti ministerstva v mieste svojho sídla resp. v zálo??nom mieste v ?ase ich vyhlásenia a tým aj k oslabeniu ú?innosti systému ochrany utajovaných skuto?ností, ?o by mohlo zaprí?ini?? poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby, fyzickej osoby, ktoré by mohlo by?? nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

2.

Analytické, koncep?né a plánovacie materiály týkajúce sa ochrany utajovaných skuto?ností.

V,D

a), e), g), h), i), l), m), o), p), s), t), v)

Neoprávnená manipulácia by mohla zaprí?ini?? poškodenie právom chránených záujmov MZ SR, ktoré by mohlo by?? nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

3.

Dohody a spolupráca s ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpe?nostnými zbormi, ozbrojenými zbormi a Slovenskou informa?nou slu??bou.

V,D

t)

Spolupráca úradu so štátnymi orgánmi najmä s MV SR, MO SR a SIS, od ktorých sa po??aduje poskytnutie podkladov a informácii získaných v rámci ich pôsobnosti. Vybrané údaje z výsledkov vzájomnej spolupráce majú charakter utajovaných skuto?ností. Ich vyzradením by mohli by?? odhalené formy metódy a prostriedky vyu??ité subjektami spolupráce alebo mohlo by dôjs?? k zásahu do práv tretích osôb a zaprí?ini?? poškodenie právom chránených záujmov subjektov spolupráce, štátnych záujmoch ktoré by mohli by?? nevýhodné pre Slovensku republiku.

4.

Dohody a spolupráca s ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpe?nostnými zbormi, ozbrojenými zbormi a Slovenskou informa?nou slu??bou.

D

i), t)

Spolupráca pri predchádzaní a odstra??ovaní bezpe?nostných rizík so štátnymi orgánmi najmä s MV SR, MO SR a SIS, od ktorých po??aduje poskytnutie podkladov a informácii získaných v rámci ich pôsobnosti. Vybrané údaje z výsledkov vzájomnej spolupráce majú charakter utajovaných skuto?ností. Ich vyzradením by mohli by?? odhalené formy metódy a prostriedky vyu??ité subjektami spolupráce alebo mohlo by dôjs?? k zásahu do práv tretích osôb a zaprí?ini?? poškodenie právom chránených záujmov subjektov spolupráce, štátnych záujmoch a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

5.

Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skuto?nosti a s týmito súvisiaca dokumentácia.

V

a) a?? v)

Neoprávnená manipulácia by mohla zaprí?ini?? poškodenie právom chránených záujmov MZ SR, ktoré by mohlo by?? nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

6.

Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skuto?nosti a s týmito súvisiaca dokumentácia.

D

a) a?? v)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjs?? k poškodeniu štátnych záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

7.

Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skuto?nosti a s týmito súvisiaca dokumentácia.

T

a) a?? v)

Následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo by?? ohrozené zahrani?no-politické postavenie, bezpe?nos?? a záujmy Slovenskej republiky v medzinárodnej oblasti a tým vá??na ujma na záujmoch Slovenskej republiky.

8.

Súhrnné údaje a dokumentácia prostriedkov na ochranu utajovaných skuto?ností stup??a utajenia Tajné .

T

o)

Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohla by?? ohrozená obrana, bezpe?nos?? a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknú?? vá??na ujma na záujmoch Slovenskej republiky.

9.

Súhrnné údaje a dokumentácia prostriedkov na ochranu utajovaných skuto?ností stup??a utajenia Dôverné a Vyhradené a vybrané údaje a dokumenty o prostriedkoch na ochranu utajovaných skuto?ností stup??a utajenia Tajné.

D

o)

Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjs?? k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

10.

Vybrané údaje a dokumenty o prostriedkoch na ochranu utajovaných skuto?ností stup??a utajenia Dôverné a Vyhradené.

V

o)

Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zaprí?ini?? poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo by?? nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

 

11.

Dokumentácia pre návrhy na schválenie prostriedkov šifrovej ochrany informácií do prevádzky na ochranu utajovaných skuto?ností stup??a utajenia Tajné a pravidlá a predpisy na pou??ívanie týchto prostriedkov.

T

o)

Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohla dôjs?? k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

12.

Zásady šifrovej ochrany informácií, informa?ný systém šifrovej ochrany informácií .

D

o)

Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjs?? k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

13.

Organizácia a zabezpe?enie utajeného spojenia so šifrovou ochranou prenášaných informácií, konfigurácia utajenej siete .

D

a)

Následkom neoprávnenej manipulácie s uvedenými údajmi by mohlo dôjs?? k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

14.

Bezpe?nostná dokumentácia technických prostriedkov pre stupe?? utajenia Tajné.

V

o), m)

Zverejnením informácií údajov obsiahnutých v uvedených dokumentoch by došlo k ohrozeniu právom chránených záujmov štátneho orgánu a tým k ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

 

D??om 31.3.2007 kon?í platnos?? zoznamu utajovaných skuto?ností v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ?.28254,/2004-OKM-ZU vydaného d??a 14.12.2004

minister

Ivan Valentovi?