+421 2 593 73 111

Zoznam prij?mate?ov - podporen??ch projektov

Zoznam prij?mate?ov NFP - V??zva OPV 2010/2.2/01

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovate?ský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Opera?ného programu Vzdelávanie zverej??uje "Zoznam prijímate?ov - podporených projektov"  v rámci výzvy OPV 2010/2.2/01  s názvom " Zvýšenie ?alších zru?ností pracovníkov v zdravotníctve ".

Výzva bola vyhlásená 28. decembra  2010 s pred???eným termínom predlo??enia ??iadostí o NFP do 15. apríla  2011.

Podrobné informácie sú uvedené v prílohe.

2011-11-09  09:36:23