+421 2 593 73 111

V??ro?n? spr??vy

V??ro?n?? spr??va o vykon??van? OPV za obdobie janu??r – december 2011

Výro?ná správa o vykonávaní opera?ného programu Vzdelávanie za obdobie január - december 2011 bola Európskej komisii predlo??ená na schválenie d??a 29. júna 2012 (po schválení ?lenmi Monitorovacieho výboru pre OPV na 6. riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPV d??a 26. júna 2012).

Európska komisia listom zo d??a 7. augusta 2012 Výro?nú správu o vykonávaní opera?ného programu Vzdelávanie za obdobie január - december 2011 schválila.

Dokument obsahuje údaje o implementácii OPV dosiahnuté na úrovni prioritných osí v monitorovacích a finan?ných ukazovate?och. Správa takisto obsahuje informáciu o príspevku plnenia OPV k horizontálnym prioritám definovaným v NSRR na roky 2007-2013.

2012-08-14  08:27:34