+421 2 593 73 111

V??ro?n? spr??vy

V??ro?n?? spr??va o vykon??van? OPV za obdobie janu??r – december 2007

Výro?ná správa o implementácii Opera?ného programu Vzdelávanie (?alej len OPV)  obsahuje údaje o implementácii OPV dosiahnuté na úrovni prioritných osí v monitorovacích a finan?ných ukazovate?och.

 

Sú?as??ou výro?nej správy je informácia o riadení OPV, ktorá obsahuje údaje z monitorovania OPV týkajúce sa výziev na predkladanie ??iadostí o nenávratný finan?ný príspevok.

 

Správa obsahuje tie?? informáciu o príspevku plnenia OPV k horizontálnym prioritám definovaným v Národnom strategickom referen?nom rámci SR na roky 2007-2013.

 

Všetky údaje monitorovania a hodnotenia programu vo vz??ahu k prioritným osiam a opatreniam sú ?lenené pod?a oblasti prioritnej témy, formy financovania, územnej oblasti, odvetvovej kategorizácie ekonomickej ?innosti a teritoriálneho umiestnenia na úrovni NUTS III v súlade s po??iadavkami definovanými v Prílohe II nariadenia (ES) ?. 1828/2006.