+421 2 593 73 111

Rok 2009

Let??k a dvoj??slo Spravodajcu opatrenia 2.2 Opera?n?ho programu Vzdel??vanie

MZ SR vydalo leták a dvoj?íslo Spravodajcu opatrenia 2.2 Opera?ného programu Vzdelávanie pri príle??itosti druhého ro?níka D??a štrukturálnych fondov v zdravotníctve, ktorý sa konal 26. novembra 2009.

Prezentácie z D??a štrukturálnych fondov v zdravotníctve.

Materiály si mô??ete stiahnu??.