+421 2 593 73 111

U??ito?n? linky

Nav??t?vte internetov? port??ly

Centrálny koordina?ný orgán pri Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

http://www.nsrr.sk/

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_sk.htm

Ministerstvo financií SR

Programové obdobie 2007 - 2013

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6231

Portál Európskej únie

http://europa.eu/index_sk.htm

Horizontálna priorita rovnos?? príle??itostí

www.gender.gov.sk

Horizontálne priority Informa?ná spolo?nos?? a Trvalo udr??ate?ný rozvoj

www.sepavs.gov.sk

Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

http://www.minv.sk/?hp_mrk

 

Linky na dôle??ité štátne inštitúcie

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

www.prezident.sk/

Národná rada Slovenskej republiky

www.nrsr.sk/

Úrad vlády SR

www.vlada.gov.sk/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

www.minedu.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR Riadiaci orgán pre OPZ

www.health.gov.sk,  www.health-sf.sk  (SORO pre OPV)

Ministerstvo ??ivotného prostredia SR

http://www.minzp.sk/

Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/

Ministerstvo kultúry SR

www.culture.gov.sk/

Ministerstvo financií SR

www.finance.gov.sk/

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

www.land.gov.sk/

Ministerstvo obrany SR

www.mosr.sk/

Ministerstvo zahrani?ných vecí SR

www.foreign.gov.sk/

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

www.employment.gov.sk/

Ministerstvo hospodárstva SR

www.economy.gov.sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php

Ministerstvo vnútra SR

www.minv.sk/

 

Linky týkajúce sa EÚ

 Európsky parlament

www.europarl.europa.eu/news/public/default_sk.htm

Európska komisia

http://ec.europa.eu/index_sk.htm

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike

www.europa.sk

Európsky parlament Informa?ná kancelária na Slovensku

http://www.europskyparlament.sk/view/sk/homepage.html

 

Euro Info

http://www.euroinfo.gov.sk/

Informa?ný portál EÚ

www.europa.eu/index_sk.htm

Prístup k právu EÚ

http://eur-lex.europa.eu/sk/index.htm

Publikácie Európskej únie

www.publications.europa.eu/eur_lex/index_sk.htm