+421 2 593 73 111

Usmernenia

Usmernenie Riadiaceho org??nu ?. 22

Sekcia európskych programov a projektov Ministerstva zdravotníctva SR vydáva toto usmernenie v súlade s Usmernením MF SR ?. 3/2015 - U Usmernenie k schéme  procesov vrátenia finan?ných prostriedkov v rámci finan?ného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. 

Usmernenie je dopl??ujúce k Usmerneniu Riadiaceho orgánu ?. 21  k vráteniu finan?ných prostriedkov z Opera?ného programu Zdravotníctvo a dopl??ujúce k   Usmerneniu Sprostredkovate?ského orgánu pod riadiacim orgánom ?. 9 k vráteniu finan?ných prostriedkov v rámci finan?ného riadenia štrukturálnych fondov z Opera?ného programu Vzdelávanie (opatrenie 2.2.) vydaných v januári 2015.


2015-09-18