+421 2 593 73 111

Usmernenia

Usmernenie poskytovate?a ?. 9

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok - príloha ?. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, opatrenie 2.2 OPV)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre opera?ný program Vzdelávanie vydáva Usmernenie Poskytovate?a ?. 9 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finan?ného príspevku. Usmernenie Poskytovate?a ?. 9 sa týka výziev v rámci opera?ného programu Vzdelávanie:

OPV 2008/2.2/02
OPV 2009/2.2/01
OPV 2009/2.2/02
OPV 2008/2.2/03
OPV 2010/2.2/01
OPV 2010/2.2/02
OPV 2011/2.2/01
OPV 2014/2.2/01

2015-12-03

 

 

Pripojené dokumenty