+421 2 593 73 111

Usmernenia

Usmernenie Poskytovate?a ?. 8

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre opera?ný program Vzdelávanie vydalo v zmysle ?lánku 8, ods. 7 Prílohy ?. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP metodické usmernenie za ú?elom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finan?ného príspevku (t.j. prílohy ?. 1 Zmluvy o NFP).

Usmernenie Poskytovate?a ?. 8 sa dotýka u?? uzatvorených Zmlúv o poskytnutí NFP a má vplyv na Prílohu ?. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorej aktualizácia sa realizuje prostredníctvom usmernenia bez vypracovania Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Neoddelite?nou sú?as??ou Usmernenia Poskytovate?a ?. 8 je konsolidované znenie Prílohy ?. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP.

Prijímate?a je povinný sa s týmto usmernením oboznámi?? a rešpektova?? ho po?as implementácie projektov.

Usmernenie Poskytovate?a ?. 8 je zverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre opera?ný program Vzdelávanie:

http://www.minedu.sk/8-aktualizacia-vseobecnych-zmluvnych-podmienok-priloha-c-1-zmluvy-o-poskytnuti-nfp-ministerstvo-zdravotnictva-sr-opatrenie-22-opv/