+421 2 593 73 111

Trvalo udr??ate?n?? rozvoj

Horizont??lna priorita Trvalo udr??ate?n?? rozvoj

Horizontálna priorita Národného strategického referen?ného rámca (?alej len „NSRR") je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR Zmyslom horizontálnej priority je zabezpe?i?? dosiahnutie pre ??u definovaného cie?a, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemô??e by?? zabezpe?ený len prostredníctvom jedného opera?ného programu, ale vy??aduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority/prioritné osi/opatrenia, resp. projekty jednotlivých opera?ných programov.

Cie? HP TUR: zabezpe?enie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udr??ate?nosti ekonomického rastu.

Uvedený cie? je mo??né nap???a?? prostredníctvom sledovania špecifických cie?ov predovšetkým v týchto 4 tematických oblastiach:

-         zvýšenie ekonomickej prosperity (napr. zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania, zni??ovanie energetickej a surovinovej náro?nosti hospodárstva a zvýšenie vyu??ívania OZE),

-         zvýšenie kvality ??ivotného prostredia (napr. zní??enie zne?is??ovania zlo??iek ??ivotného prostredia, racionálne vyu??ívanie prírodných zdrojov, ochrana prírody a biologickej diverzity),

-         sociálna solidarita a inklúzia (napr. zní??enie miery nezamestnanosti, posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvate?stva, zabezpe?enie ochrany zdravia obyvate?stva),

-         vyrovnaný regionálny rozvoj (napr. skvalitnenie informa?nej infraštruktúry, posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry).

Kompetencie:

Na politickej úrovni koordina?nú úlohu pri implementácii HP TUR plní podpredseda vlády pre vedomostnú spolo?nos??, európske zále??itosti, ?udské práva a menšiny. Túto úlohu vo vz??ahu k trvalo udr??ate?nému rozvoju plní prostredníctvom Rady vlády SR pre trvalo udr??ate?ný rozvoj z funkcie jej predsedu. Koordinátorom horizontálnej priority Trvalo udr??ate?ný rozvoj na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít vedomostnej spolo?nosti, sekcia európskej politiky a vedomostnej spolo?nosti, Úrad vlády SR. V oblasti energetickej efektívnosti koordináciu podpory energetiky horizontálne zabezpe?uje Ministerstvo hospodárstva SR.

Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udr??ate?ný rozvoj na roky 2007 - 2013

Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie horizontálnej priority Trvalo udr??ate?ný rozvoj pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých opera?ných programov je „Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udr??ate?ný rozvoj na roky 2007 - 2013",  v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie a implementácie www.sepavs.gov.sk