+421 2 593 73 111

Tla?ov? spr??vy Eur??pskeho ??radu pre boj proti podvodom

V??ro?n?? spr??va Eur??pskej komisie o ochrane finan?n??ch z??ujmov Eur??pskej ??nie - Boj proti podvodom za rok 2014

?lenské štáty sú ?oraz efektívnejšie v boji proti podvodom poškodzujúcim finan?né záujmy EÚ, pri odha?ovaní a stíhaní vä?šieho po?tu prípadov podvodov ne?? v predchádzajúcom roku. Celkovo bolo v roku 2014 vyšetrovaných  1649 prípadov, ?o je o 2% viac ne?? v roku 2013. Toto je k?ú?ové zistenie výro?nej správy Komisie o ochrane finan?ných záujmov EÚ. Komisia však zárove?? vyzýva ?lenské štáty, aby vyvíjali vä?šie úsilie na zabezpe?enie toho, aby sa peniaze z rozpo?tu EÚ správne pou??ívali na projekty, ktoré prispievajú k rastu a zamestnanosti v Európe. ?lenské štáty spravujú pribli??ne 80 % rozpo?tu Európskej únie v oblastiach ako po?nohospodárstvo, rybolov a regionálna politika.
Zo správy vyplýva, ??e ?lenské štáty prijali rad opatrení s cie?om zabezpe?i??, ??e finan?né prostriedky EÚ sú dobre chránené pred podvodmi, a to na výdavkovej aj príjmovej strane, aby peniaze z rozpo?tu EÚ boli dobre vynakladané a nevznikali straty na strane príjmov. K pozitívnym príkladom patrí prijatie národných stratégií piatimi ?lenskými štátmi Európskej únie (Slovenská republika prijala národnú stratégiu ochrany finan?ných záujmov ako jeden z prvých ?lenských štátov ešte v roku 2007, pri?om jej posledná aktualizácia bola v roku 2014). Okrem toho vä?ší po?et zistení prípadov mo??ného podvodu v roku 2014 sved?í o tom, ??e spolo?né úsilie v boji proti podvodom medzi ?lenskými štátmi a Komisiou prinieslo dobré výsledky. Podobne spolo?né colné operácie (JCO) vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), colnými orgánmi ?lenských štátov a tretích krajín v roku 2014 sú takisto ilustráciou dobrej spolupráce pri odha?ovaní podvodov. Tieto colné operácie sa zameriavali na špecifické oblasti vystavené riziku podvodu na príjmovej strane rozpo?tu, ako je napríklad falšovanie, podhodnocovanie tovaru alebo pašovanie tovaru do EÚ.
Popri údajoch o nahlásených podvodoch a nezrovnalostiach tohtoro?ná správa poskytuje h?bkovú analýzu rozdielov medzi ?lenskými štátmi pri uplat??ovaní definícií v súvislosti  s oznamovaním podvodov a nezrovnalostí. Napriek vynalo??enému významnému úsiliu stále existujú pri uplat??ovaní definícií rozdiely medzi ?lenskými štátmi. Komisia bude aj na?alej podporova?? vä?šiu harmonizáciu s cie?om zvýši?? porovnate?nos?? vykazovaných údajov.
V správe sa takisto uvádza aktuálny stav významných iniciatív, ktoré prijala Komisia v roku 2014 na zamedzenie podvodov poškodzujúcich rozpo?et EÚ. Tieto opatrenia vychádzajú z komplexného programu pre boj proti podvodom, ktorý Komisia predlo??ila v roku 2014 (pozri aj tla?ovú správu 11/783).
Správa PIF sa na základe informácií poskytnutých ?lenskými štátmi vypracováva ka??doro?ne v súlade s ?lánkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Poskytuje h?bkovú analýzu prístupov, postupov a nástrojov pou??ívaných ?lenskými štátmi v ich boji proti podvodom. Skuto?nos??, ??e v správe sa takisto posudzuje, ktoré oblasti ?innosti sú najviac ohrozené podvodom, umo????uje Komisii  a ?lenským štátom lepšie nasmerova??  svoje opatrenia v boji proti podvodom. Zatia? ?o boj proti podvodom zostáva predovšetkým zodpovednos??ou jednotlivých štátov, Komisia úzko spolupracuje s ?lenskými štátmi s cie?om podeli?? sa o osved?ené postupy, zabezpe?i?? koordináciu a poskytnú?? usmernenia.
Správa je k dispozícii na webovom sídle úradu OLAF.
Samotnú tla?ovú správu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), vrátane PIF správynájdete na webovom sídle úradu OLAF na tejto adrese:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150731_01_en.htm