+421 2 593 73 111

Tla?ov? spr??vy Eur??pskeho ??radu pre boj proti podvodom

Spolo?n?? coln?? oper??cia Koloseum

V d??och 7. - 18. novembra 2011 bola realizovaná v rámci aktivít koordinovaných Pracovnou skupinou Rady EÚ pre colnú spoluprácu spolo?ná colná operácia pod názvom Koloseum.

Operácia bola uskuto?nená pod vedením Talianskej colnej agentúry a kofinancovaná Európskou komisiou  v rámci programu ISEC. 

Cie?om operácie bolo odhali?? nezákonný obchod s tovarom kultúrnej povahy.

D??a 8. marca 2012 (t.j. v?era) boli v Ríme prezentované výsledky operácie na debrífingu organizovanom Talianskou colnou agentúrou.

Na colnej operácii participoval Európsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF ako aj Slovenská republika.

Bli??šie informácie, týkajúce sa tejto operácie nájdete na adrese:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/operations/colosseum/operation_colosseum_en.pdf

Pripojené dokumenty