+421 2 593 73 111

Tla?ov? spr??vy Eur??pskeho ??radu pre boj proti podvodom

Prieskum Eurobarometer: Korupcia na vzostupe?

Korupcia zostáva v krajinách Európskej únie aj na?alej významným problémom a pod?a prieskumu Eurobarometra, ktorý uverejnila Komisia v stredu 15. Februára 2012, panuje názor, ??e jej rozsah sa po?as posledných troch rokov zvýšil.

Údaje ukazujú, ??e takmer 75 % Európanov na?alej pova??ujú korupciu za významný problém a myslia si, ??e existuje na všetkých úrovniach verejnej správy. 8% respondentov uviedlo, ??e v uplynulom roku boli po??iadaní, alebo sa od nich o?akávalo, aby dali úplatok.

„Je frustrujúce konštatova??, ??e praktické výsledky v boji proti korupcii v rámci Európskej únie sú neuspokojivé. Ko?kokrát sme si u?? povedali, ??e je najvyšší ?as kona??? Európania o?akávajú, ??e vlády jednotlivých ?lenských štátov prijmú rozhodné kroky. Nastal ?as, aby tak urobili", vyhlásila Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné zále??itosti.

Korupcia zostáva jedným z najvä?ších problémov, ktorým Európa ?elí. Zatia? ?o povaha a rozsah korupcie sa menia pod?a jednotlivých ?lenských štátov EÚ, korupcia škodí aj EÚ ako celku tým, ??e sa zni??uje objem investícií, ?o bráni spravodlivému fungovaniu vnútorného trhu a má negatívny vplyv na verejné financie. Hospodárske náklady, ktoré vznikli v dôsledku korupcie v EÚ, sa odhadujú na pribli??ne 120 miliárd EUR ro?ne.

„Korupcia je choroba, ktorá ni?í krajinu zvnútra a podkopáva dôveru v demokratické inštitúcie, oslabuje zodpovednos?? politického vedenia a nahráva organizovaným zlo?ineckým skupinám. Proti korupcii mo??no úspešne bojova?? iba pomocou vôle a odhodlania vedúcich predstavite?ov a osôb zapojených do rozhodovacieho procesu na všetkých úrovniach", vyhlásila Cecilia Malmströmová.

V júni minulého roku Európska komisia prijala protikorup?ný balík, ktorého predmetom je zintenzívnenie boja proti korupcii v rámci všetkých relevantných politík EÚ. Vytvoril sa aj osobitný monitorovací a hodnotiaci mechanizmus EÚ - správa EÚ o boji proti korupcii, ktorá bude podáva?? jasný obraz o stave protikorup?ného úsilia vo všetkých 27 ?lenských štátoch EÚ. Prvá správa sa predlo??í v roku 2013.

Komisia ?oskoro navrhne ?alšie právne predpisy, týkajúce sa napríklad konfiškácie majetku zlo?incov, reformy pravidiel verejného obstarávania, zdokona?ovania štatistík o trestnej ?innosti a posilnenej politiky boja proti podvodom na európskej úrovni.

Prieskum Eurobarometra sa uskuto?nil v 27 ?lenských štátoch EÚ v septembri 2011 na vzorke 28 856 ob?anov Európskej únie.

Zdroj: Tla?ová správa Európskej komisie zo d??a 15. februára 2012. Jej slovenskú verziu aj s najdôle??itejšími zisteniami nájdete tu:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/135&format=HTML&aged=0&language=SK&guiLanguage=en 

Ďalšie informácie nájdete na stránke Európskej komisie; podstránke Komisárky EÚ pre vnútorné zále??itosti p. Cecilia Malmstöm (vrátane celej správy a výsledkov za konkrétne  krajiny):

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

2012-02-20 10:39:10