+421 2 593 73 111

Tla?ov? spr??vy Eur??pskeho ??radu pre boj proti podvodom

Organiza?n? zmeny OLAFu od 1. febru??ra 2012

D??a 1. februára 2012 uviedol OLAF do svojej ?innosti dôle??ité organiza?né zmeny ako aj zmeny v pracovnej ?innosti. Tieto zmeny sú výsledkom celkovej vnútornej revízie úradu, ktorú spustil v marci 2011 nový generálny riadite? OLAFu pán Giovanni Kessler.

Nová organiza?ná štruktúra a zmeny vo vyšetrovacích procedúrach majú za cie? nasmerova?? disponibilné zdroje na prioritné aktivity ako aj zefektívni?? a skvalitni?? vyšetrovania OLAFu.    

„Spôsob, akým sa rozhodneme otvori?? alebo neotvori?? vyšetrovanie, bude transparentnejší, ke???e budeme zverej??ova?? naše vyšetrovacie priority. Viac sa budeme sústre?ova?? na najdôle??itejšie prípady, nielen na tie, pri ktorých je najvä?šia mo??nos?? vrátenia zneu??itých pe??azí" povedal generálny riadite? OLAFu.                       

Nové organiza?né a vyšetrovacie postupy OLAFu zoh?adnili aj stanoviská Dvora audítorov, Európskeho parlamentu a ?lenských štátov Európskej únie, ako aj návrhy vznesené po?as diskusie o novele Nariadenia ?. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných OLAFom.

Postupy pri vyšetrovaniach sa tie?? zjednodušili. Bol vytvorený nový odbor, ktorý bude vyhodnocova?? všetky prijaté informácie, obsahujúce podozrenia z podvodov a otvára?? nové prípady v krátkom ?asovom rozsahu.

Aj ke? po?et zamestnancov zostal nezmenený, došlo k presunu pracovníkov z neoperatívnych úloh do vyšetrovacích odborov.

Aktivity v oblasti tvorby politiky boja proti podvodom budú sústredné do jedného direktoriátu s cie?om zlepši?? podporu Komisii pri tvorbe a implementácii politík v oblasti prevencie a odha?ovania podvodov, zvýši?? podporu ?lenským štátom ako aj sústredi?? pozornos?? na rozvoj prioritných iniciatív ako napr. Úrad Európskeho prokurátora.

Popri týchto zmenách úrad OLAF aj renovoval svoju webstránku: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

 Viac informácií nájdete v úplnom znení tla?ovej správy OLAFu:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2012/20120201_01_en.htm

2012-02-03  10:56:50