+421 2 593 73 111

Tla?ov? spr??vy Eur??pskeho ??radu pre boj proti podvodom

Komplexn?? reforma pravidiel na ochranu ??dajov v Eur??pskej ??nii

D??a 25. januára 2012 navrhla Európska komisia celkovú reformu pravidiel na ochranu údajov s cie?om posilni?? ochranu osobných údajov pri pou??ívaní digitálnych médií v rámci informatizácie spolo?nosti v sú?asnej Európe.

Informáciu o tom dostal Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii prostredníctvom siete komunikátorov OLAFu-OAFCN.

Bli??šie informácie mô??ete nájs?? na stránke Generálneho Direktoriátu pre spravodlivos?? na nasledovnom odkaze:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

2012-02-03  10:58:33