+421 2 593 73 111

Tla?ov? spr??vy Eur??pskeho ??radu pre boj proti podvodom

1,2 mili??na pa??ovan??ch cigariet zadr??an??ch v spolo?nej colnej oper??cii „Barrel?

Viac ako 1,2 milióna pašovaných cigariet bolo zadr??aných v rámci spolo?nej colnej operácie pod názvom „Barrel", ktorá bola sústredená na ??elezni?nú dopravu pozd??? východnej hranice Európskej únie. Na operácii organizovanej po?ským colným úradom v úzkej spolupráci s OLAFom, sa zú?astnilo 24 krajín EÚ, Chorvátsko, Turecko, Nórsko a Švaj?iarsko.

Operácia bola realizovaná od 18. - 27. októbra 2011. Kone?né výsledky prezentované d??a 27. februára 2012 po?ským colným úradom mohli by?? zverejnené a?? teraz, aby nedošlo k zasahovaniu do vyšetrovaní, ktoré museli by?? vykonané rôznymi colnými orgánmi.

Bli??šie informácie, vrátane samotnej tla?ovej správy Európskej komisie, videa a ostatných podkladov nájdete na internetovej adrese: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/182&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Viac informácií o všetkých spolo?ných colných operáciách nájdete aj na stránke OLAFu na nasledovnom odkaze:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/joint-customs-operations/index_en.htm

 Tla?ovú správu poskytol odbor Centrálneho kontaktného útvaru OLAF a boja proti korupcii sekcie kontroly a boja proti korupcii.

2012-02-28  11:11:46