+421 2 593 73 111

Tla?ov? spr??vy Eur??pskeho ??radu pre boj proti podvodom

V??ro?n?? spr??va Eur??pskej komisie o ochrane finan?n??ch z??ujmov Eur??pskej ??nie - Boj proti podvodom za rok 2013

D??a 17. júla 2014 zverejnila Európska Komisia Výro?nú správu oochrane finan?ných záujmov aboji proti podvodom za rok 2013 (?alej len „správa“) ...

V??ro?n?? spr??va OLAF-u za rok 2013

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výro?nú správu ooperatívnej ?innosti, ktorú prezentoval vutorok 29. apríla 2014 na výro?nej ...

V??ro?n?? spr??va OLAF-u za rok 2012

D??a 23. mája 2013 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (skratka "OLAF") 13. výro?nú správu o operatívnej ?innosti (?alej len „správa") ...

V??ro?n?? spr??va OLAF-u za rok 2011

16. 07. 2012 - OLAF zverejnil 3. j??la 2012 V??ro?n?? spr??vu o svojej operat?vnej ?innosti za rok 2011
1 - 5 z 19 nájdených   |  
 
položiek / stránku