+421 2 593 73 111

Strat?gia NSRR definuje horizont??lne priority

?tyri horizont??lne priority

Pri definovaní stratégie v NSRR bolo potrebné zamera?? sa aj na riešenie horizontálnych otázok. Tie si toti?? vy??adujú osobitný prístup a pozornos??. Z tohto dôvodu sú v NSRR definované štyri horizontálne priority:

Marginalizované rómske komunity

Rovnos?? príle??itostí

Trvalo udr??ate?ný rozvoj

Informa?ná spolo?nos??

Zmyslom ka??dej z horizontálnych priorít je zabezpe?i?? dosiahnutie pre ??u definovaného cie?a, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR. Nemô??e by?? teda zabezpe?ený len prostredníctvom jedného opera?ného programu, ale vy??aduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty.

Všetky horizontálne priority sú premietnuté v opera?ných programoch a centrálne koordinované prostredníctvom gestorov horizontálnych priorít. Opera?ný program Technická pomoc aktivity  koordinátorov horizontálnych priorít bude finan?ne podporova?? v rozsahu vy?lenených finan?ných prostriedkov  pre horizontálne priority v rámci prioritnej osi 1. „Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posil??ovanie administratívnych kapacít v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“. Uvádza sa to na webovej stránke www.nsrr.sk.