+421 2 593 73 111

Sadzobn?k poplatkov

Sadzobn?k poplatkov za poskytovanie inform??ci?

Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní ??iadosti za sprístupnenie informácií

v zmysle zákona ?. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  zo 4. novembra 2004

 

Úkon

Sk/Strana

internet

zdarma

tla? alebo kopírovanie jednostrannej A4 ?iernobielej

3,-

tla? alebo kopírovanie obojstrannej A4 ?iernobielej

5,-

tla? alebo kopírovanie jednostrannej A3 ?iernobielej

4,-

tla? alebo kopírovanie obojstrannej A3 ?iernobielej

6,-

1 ks diskety

15,-

1 ks CD

40,-

poštové poplatky

pod?a cenníka Slovenskej pošty

obálky:

 

C6 - 16 x 11,5 cm

0,70

DL - 22 x 11 cm

0,80

C5 - 23 x 16 cm

0,85

C4 - 32 x 23 cm

2,50

B4 - 35 x 25 cm

3,20

informácia poskytnutá faxom

pod?a cenníka Slovenských telekomunikácií

 

 

Úhrada za sprístupnenie informácií sa ur?í ako sú?et jednotlivých nákladov. Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 60 Sk, ministerstvo zdravotníctva nebude po??adova?? od ??iadate?a úhradu nákladov.

Poplatok za poskytnutie informácií, presahujúci 60 Sk, je mo??né uhradi?? v pokladni Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava v pracovnom ?ase, alebo poštovou pouká??kou, resp. bezhotovostným prevodom na ?. ú. MZ SR: 1123002/0720, variabilný symbol: VS 211.