+421 2 593 73 111

Rozklad

Rozklad proti rozhodnutiu

Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie

Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie

Meno:

Priezvisko:

Trvalé bydlisko

alebo názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby:

Predmet pôvodnej ??iadosti o informáciu (aká informácia bola po??adovaná):

Dátum podania ??iadosti:

Dátum odmietnutia ??iadosti:

Z ?oho je mo??né bada?? porušenie zákona:

?oho sa ??iadate? do??aduje

Dátum

Podpis


 

Pripojené dokumenty