+421 2 593 73 111

Rozhodnutie

Rozhodnutie o odmietnutí

Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu

Rozhodnutie o odmietnutí
poskytnúť informáciu

V Bratislave dňa .................

Číslo............

 

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

n e v y h o v u j e m

žiadosti o poskytnutie informácie o..............................................................................................,

ktorú podal (kto)................................. (kedy)............................. pod evidenčným číslom...............

Odôvodnenie:

 

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok podľa § 19 zákona o slobode informácií ministrovi zdravotníctva SR.

 

Podpis

 

Odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky


 

Pripojené dokumenty