+421 2 593 73 111

Rovnos?? pr?le??itost?

Pr?ru?ka uplat??ovania rovnosti pr?le??itost? v projektoch spolufinancovan??ch v E?

Príru?ka je ur?ená hlavne pre ??iadate?ov o nenávratný finan?ný príspevok a prijímate?ov. Jej cie?om je zvýši?? povedomie a informovanos?? o rovnosti príle??itostí a rodovej rovnosti v kontexte vyu??ívania štrukturálnej pomoci a zadefinovanie postupov uplat??ovania príspevku k horizontálnej priorite rovnos?? príle??itostí pri podávaní ??iadosti o NFP, ako aj po?as celého projektového cyklu (pri monitorovaní, hodnotení).