+421 2 593 73 111

Rovnosť príležitostí

Globálnym cieľom HP rovnosť príležitostí je predchádzať všetkým formám diskriminácie

Vzhľadom k tomu, že ciele rovnosti príležitostí komplementárnym spôsobom prispievajú kcieľom jednotlivých Operačných programov schválených ...