+421 2 593 73 111

Rovnos?? pr?le??itost?

Glob??lnym cie?om HP rovnos?? pr?le??itost? je predch??dza?? v??etk??m form??m diskrimin??cie

Vzh?adom k tomu, ??e ciele rovnosti príle??itostí komplementárnym spôsobom prispievajú kcie?om jednotlivých Opera?ných programov schválených ...