+421 2 593 73 111

ROK 2011

MZ SR ako SORO pre OPV vydalo tretie ??slo Spravodajcu Opera?n?ho programu Vzdel??vanie.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako SORO pre Opera?ný program Vzdelávanie vydáva ka??doro?ne ob?asník pod názvom Spravodajca Opera?ného programu Vzdelávanie. Tent rok ho vydalo v novom formáte. Informuje v ??om o priebehu implementácie opatrenia 2.2 OPV.

V novom ?isle Vám prinášame fakty a informácie o priebehu relazovania šiestich projektov, preh?ad uskuto?nených aktivít súvisiacich s realizáciou opatrenia 2.2 opera?ného programu Vzdelávanie za uplynulý rok, informácie o výzvach, schválených projektoch, uskuto?nených podujatiach a rozhovory so šiestimi  realizátormi projektov.

Veríme, ??e Vám aktuálne ?íslo spravodajcu spolu s ?alšími informáciami zverejnenými na webovej stránke www.opv.health-sf.sk pomô??e priblí??i?? aktuálny stav vyu??ívania prostriedkov Opera?ného programu Vzdelávanie na podporu ?alšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

2011-11-21  13:10:55