+421 2 593 73 111

Rok 2010

MZ SR ako SORO pre OPV vydalo druh? ??slo Spravodajcu Opera?n?ho programu Vzdel??vanie.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako SORO pre Opera?ný program Vzdelávanie vydáva ka??doro?ne ob?asník pod názvom Spravodajca Opera?ného programu Vzdelávanie. V ??om informuje o priebehu implementácie opatrenia 2.2 OPV.

V novom ?isle Vám prinášame prihovor nového ministra zdravotníctva, preh?ad uskuto?nených aktivít súvisiacich s realizáciou opatrenia 2.2 opera?ného programu Vzdelávanie za uplynulý rok, informácie o výzvach, schválených projektoch, uskuto?nených podujatiach a a rozhovor s realizátorom jedného z projektov.

Veríme, ??e Vám aktuálne ?íslo spravodajcu v kombinácii s ?alšími informáciami zverejnenými na webovej stránke www.opv.health-sf.sk pomô??e priblí??i?? aktuálny stav vyu??ívania prostriedkov Opera?ného programu Vzdelávanie na podporu ?alšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.