+421 2 593 73 111

Adresy: Riadiaci org??n a spostredkovate?sk? org??ny pre OPV

Ministerstvo ??kolstva SR - Riadiaci org??n

Stromová 1
813 30 Bratislava
Telefón:  +421 2/59374111

 

Sprostredkovate?ské orgány pod riadiacim orgánom:

 

Ministerstvo zdravotníctva SR

 

Sekcia európskych programov a projektov

Limbová 2, P.O. BOX 52,
837 52 Bratislava 37
Tel.: ++421 2 593 73 111
Fax.: ++421 2 547 77 983

E-mail: info.opv@health.gov.sk

 

 

  

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
Hanulova 5/B
841 01 Bratislava
Telefón 02/692 52 296
E-mail: info@asfeu.sk