+421 2 593 73 111

Programov?? manu??l OPV

Aktualizovan?? Programov?? manu??l k Opera?n?mu programu Vzdel??vanie

Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán pre Opera?ný program Vzdelávanie (?alej len "OPV") aktualizovalo Programový manuál k OPV v ?asti 1.2.2.7 Oprávnení prijímatelia v rámci opatrenia 2.2.

Aktualizovaná verzia Programového manuálu k OPV je platná od 15. decembra 2009.

Úplné znenie aktualizovaného dokumentu je pripojené prílohe.

Pripojené dokumenty