+421 2 593 73 111

Pr?ru?ka pre ??iadate?a o NFP z ESF

Pr?ru?ka pre ??iadate?a o NFP z Eur??pskeho soci??lneho fondu, verzia 12.0

Príru?ka pre ??iadate?a o nenávratný finan?ný príspevok z ESF, OPV, verzia 12.0,  26.07.2012 -  vz??ahuje sa na výzvy na predkladanie ??iadostí o nenávratný finan?ný príspevok, resp. písomné vyzvania vyhlásené PO TERMÍNE schválenia príru?ky.

2012-07-31  09:16:45