+421 2 593 73 111

Predpisy

Preh?ad najd?le??itej???ch predpisov

upravujúcich postup Ministerstva zdravotníctva SR pri poskytovaní informácií pod?a § 5 ods. 1 písm. e zákona 211/2000 Z. z.:

Predpisy upravujúce postup Ministerstva zdravotníctva SR pri poskytovaní informácií verejnosti sú predovšetkým:

1.    Zákon ?. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

2.    Zákon ?. 100/1996 Z .z. o ochrane štátneho tajomstva, slu??obného tajomstva, o šifrovanej ochrane informácií

3.    Zákon ?. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informa?ných systémoch

4.    Zákon ?. 513/1991 Zb. v znení Obchodný zákonník

5.    Zákon 40/1964 Zb. Ob?iansky zákonník v znení neskorších predpisov

6.    Zákon ?. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

7.    Zákon ?. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

8.    Zákon ?. 347/90 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy

9.    Opatrenie ministra zdravotníctva SR, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona ?. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Citované zákony mo??no nájs?? v Zbierke zákonov SR.