+421 2 593 73 111

S??pis inform??ci?

S??pis inform??ci?, ktor? nepodliehaj?? zverejneniu

Súpis informácií, ktoré nepodliehajú zverejneniu
pod?a zákona NR SR ?. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) 
 

Sekcia zdravotnej starostlivosti

- rozhodnutie ministra o konkrétnych transforma?ných krokoch v konkrétnych zdravotníckych zariadeniach (sie?? zdravotníckych zariadení ústavnej starostlivosti),
- zverejnenie zmien a doplnkov opatrenia o sieti zdravotníckych zariadení (výnimky ministra),
- zverejnenie údajov z registrov zdravotníckych zariadení vedených okresnými úradmi a krajskými úradmi a centrálneho registra zdravotníckych zariadení ministerstva zdravotníctva SR vedeného ÚZIŠ, ktoré obsahujú aj osobné údaje:

1.       zverejnenie informácií o zdravotnom stave

2.       zverejnenie informácií o zdravotníckej štatistike

3.       zverejnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie

4.       zverejnenie informácií o diagnostike, príznakoch a lie?be ochorenia

5.       zverejnenie informácií o prí?inách úmrtia

Zdôvodnenie:

V zmysle ustanovenia § 6, ods. 2, písm. e) zákona NR SR ?. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má osoba vo?i zdravotníckym pracovníkom a iným odborným pracovníkom v zdravotníctve právo na zachovanie ml?anlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jej zdravotného stavu, o skuto?nostiach súvisiacich s jej zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených zákonom nie je zdravotnícky pracovník, alebo iný odborný pracovník zbavený tejto ml?anlivosti.
K týmto bodom sa vz??ahuje aj § 55, ods. 3 zákona NR SR ?. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého „zdravotnícki pracovníci a iní odborní pracovníci v zdravotníctve sú povinní zachováva?? ml?anlivos?? o skuto?nostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania.“
Na nakladanie zo zdravotnou dokumentáciou pacienta sa vz??ahuje aj § 16 zákona NR SR ?. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

1. Zverejnenie informácií o zdravotníckej štatistike
Ka??dú ??iados?? o poskytnutie informácií zo zdravotníckej štatistiky je potrebné posudzova?? individuálne. Zverej??ova?? nie je mo??né informácie, ktoré obsahujú osobné údaje a podliehajú zákonu NR SR ?. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informa?ných systémoch.
V zmysle ustanovenia § 36 ods. 1 zákona NR SR ?. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov „údaje zo štatistických zis??ovaní, vykonávaných pod?a tohto zákona, ktoré sa týkajú jednotlivých právnických a fyzických osôb („?alej len „individuálne údaje“), sa nesmú bez súhlasu týchto osôb zverej??ova?? ani komuko?vek oznamova?? ani pou??i?? na iné ne?? štatistické ú?ely.

2. Zverejnenie údajov z registrov zdravotníckych zariadení vedených okresnými úradmi a krajskými úradmi a centrálneho registra zdravotníckych zariadení Ministerstva zdravotníctva SR vedeného ÚZIŠ, ktoré obsahujú aj osobné údaje
Je potrebné dodr??iava?? ustanovenia zákona NR SR ?. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informa?ných systémoch.

3. Zverejnenie Rozhodnutí ministra zdravotníctva o konkrétnych transforma?ných krokoch v konkrétnych zdravotníckych zariadeniach (sie?? zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti) ako aj zverejnenie zmien a doplnkov opatrenia o sieti zdravotníckych zariadení (výnimky ministra)
Vzh?adom na to, ??e sú to konkrétni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, citované dokumenty obsahujú individualizované údaje, vz??ahuje sa na tento typ informácií ustanovenie § 36 ods. 1 zákona NR SR ?. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, ako aj ustanovenia zákona NR SR ?. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informa?ných systémoch.

 

Sekcia legislatívno-právna

Texty navrhovaných právnych noriem mo??no zverejni?? a?? po ich uvo?není na medzirezortné pripomienkové konanie.

Výklad zákonov, respektíve stanoviská k realizácii zákonov nemo??no pova??ova?? za informáciu a zmysle zákona ?. 211/2001.

V správnom konaní je potrebné pri podávaní informácií ma?? na zreteli, ??e je to rozhodovanie o konkrétnych právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb. Pri podávaní informácií o správnom konaní platia ustanovenia zák. ?. 71/1967 Zb., správny poriadok (napr. § 23- nazeranie do spisov, § 14- ú?astníci konania). Správne konanie je neverejné a preto informácie mo??no podáva?? a?? po jeho právoplatnom ukon?ení.

Sekcia ochrany zdravia obyvate?stva

1) Poskytovanie informácií, získaných pri výkone štátneho zdravotného dozoru (u konkrétnych subjektov) z poh?adu ustanovení zákona ?. 272/1994 Z. z. V tomto prípade je nutné selektova?? prípadné podávanie akýchko?vek informácií subjektom, ktoré o to po??adujú. V podstate teda musí ís?? o zachovanie princípu ml?anlivosti vtedy, ak by podaná informácia poškodila dozorovaný subjekt.

2) V súlade s § 22 zákona NR SR ?. 272/1994 Z. z. štátne zdravotné ústavy vykonávajú štátny zdravotný dozor, pripravujú podklady na opatrenia a rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a zabezpe?ujú špecializované výkony spojené s ochranou zdravia.

3) Pod?a § 55 zákona NR SR ?. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov zdravotnícki pracovníci a iní odborní pracovníci v zdravotníctve sú povinní zachováva?? ml?anlivos?? o skuto?nostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania. Zastávame teda názor,

- ??e skuto?nosti, ktoré sa pracovníci ŠZÚ dozvedeli v súvislosti s výkonom štátneho zdravotného dozoru v konkrétnom prípade, nemô??u by?? poskytnuté na základe zákona o „informáciách...“
- taktie?? nemô??u dotknutí pracovníci ŠZÚ „informova??“ o konkrétnych skuto?nostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s prípravou podkladov pre rozhodovanie orgánov na ochranu zdravia
- nemô??u poskytova?? informácie, týkajúce sa aktov správneho konania v rámci rozhodovacej ?innosti orgánov na ochranu zdravia. Takéto informácie prislúcha vyda?? príslušnému orgánu na ochranu zdravia. Pri plnení úloh ŠZÚ je mo??né predpoklada?? nasledovné „problémové“ okruhy otázok :

4) Ako má znie?? odpove? na otázku záujemcu o informáciu, ?i výrobok obsahuje zdraviu škodlivú látku (napr. azbest) vo vz??ahu ku konkrétnemu výrobcovi, výrobku (šlo by o prezradenie receptúry, resp. výrobného tajomstva).

5) Špecifikácia potravín, surovinové zlo??enie výrobkov, výsledky laboratórnych analýz v rámci prípravy podkladov pre rozhodnutie, (stanovisko detto ako v bode ?.1).

6) Informácie o konkrétnych výrobkoch a dovozcoch rôznych druhov výrobkov. Odpove? zále??í na charaktere informácií, iná? otvorená informovanos??.

7) Zverej??ovanie výsledkov analýz v súvislosti so sledovaním faktorov ??ivotného a pracovného prostredia – otvorená informovanos?? bez zvláštnych zábran.

8) Rizikové pracoviská a výskyt chorôb z povolania – otvorená informovanos?? s prihliadnutím na mo??nos?? neodôvodneného poškodenia dotknutého podniku.

9) Monitoring ??ivotného a pracovného prostredia v súvislosti s riešením projektov a dopad na zdravie obyvate?ov – otvorená informovanos??.

10) Informácie o skuto?nostiach, zistených výkonom platených slu??ieb pre konkrétneho objednávate?a – kedy mo??no takúto informáciu poskytnú?? mimo objednávate?a, - ak ide o verejný záujem (riziko epidémií a pod.) otvorená informovanos??.

V súvislosti s jednotnou aplikáciou zákona o slobode informácií na ŠZÚ v SR je potrebné postupova?? nasledovne:

a. Na konkrétne poznatky, získané v súvislosti s výkonom štátneho zdravotného dozoru, ako aj na konkrétne poznatky, získané výkonom štátneho potravinového dozoru sa vz??ahuje ustanovenie § 55 ods. 3 zákona NR SR ?.277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnkov, t.j. pracovníci ŠZÚ sú povinní zachováva?? ml?anlivos?? o skuto?nostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania.

Uvedené znamená, ??e ide o poznatky v súlade s citovaným právnym predpisom ozna?ené ako slu??obné tajomstvo a preto ich ŠZÚ nesprístupnia s uvedením odkazu na tento predpis (§ 8 zákona o slobode informácií).

b. Obdobné platí i pri príprave podkladov pre rozhodnutia príslušných orgánov na ochranu zdravia, t.j. pracovníci ŠZÚ v SR sú povinní zachováva?? ml?anlivos?? o skuto?nostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s prípravou podkladov pre rozhodovaciu ?innos??, nako?ko ide o skuto?nosti, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania.

Uvedené znamená, ??e ide o poznatky v súlade s citovaným právnym predpisom ozna?ené ako slu??obné tajomstvo a preto ich ŠZÚ nesprístupnia s uvedením odkazu na tento predpis (§ 8 zákona o slobode informácií).

c. Pokia? ide o skuto?nosti, týkajúce sa ukon?eného konania, t.j. u?? vydaného rozhodnutia vo veci (aké podklady slú??ili vydaniu rozhodnutia, ?i bolo realizované, plnené a pod.) v týchto prípadoch je povinnou osobou na poskytnutie informácií príslušný krajský, resp. okresný úrad alebo Ministerstvo zdravotníctva SR. Týmto orgánom sa musí v súlade s § 15 zákona ?. 211/2000 Z. z. ??iados?? o informáciu postúpi??.

d. Pokia? ide o narábanie s výsledkami, získanými vykonávaním tzv. platených slu??ieb, tieto výsledky sú zverejnite?né iba v prípade, ak osoba, ktorá o vykonanie vyšetrenia za úhradu po??iadala, si na objednávke, resp. dohode o cene nevyhradila, ??e výsledky takto získané je nutné pova??ova?? za obchodné tajomstvo. Takto získané informácie ŠZÚ ako obchodné tajomstvo nesprístupní pod?a § 10 ods. 1 zákona o slobode informácií.

e. Pri aplikácii zákona o slobode informácií treba dôsledne vychádza?? z § 3 ods. 1 zákona, teda poskytova?? iba tie informácie, ktoré má ŠZÚ k dispozícii; teda na základe ??iadosti sa nevykonávajú nejaké štúdie, do??iadania, merania a pod. len z toho dôvodu, aby bolo mo??né na ??iados?? kladne odpoveda??.

f. Nesprístupnenie informácie sa vykoná vydaním rozhodnutia § 18 zákona o slobode informácií.

Odbor informatiky

1. informácií z Centrálneho registra poistencov SR – opakované po??iadavky zdravotníckych zariadení (aj z ?R), policajných orgánov pri h?adaní osôb a pod.

Údaje v CRP SR podliehajú
- zákonu 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (§71a, ods.4 - MZ SR je povinné zachováva?? ml?anlivos?? o údajoch z centrálneho registra, s výnimkou poskytnutia údajov pois??ovniam, MF SR a NR SR),
- zákonu ?. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informa?ných systémoch (§4, ods.2 – iný ako dotknutá osoba mô??e informácie sprístupni?? len so súhlasom dotknutých osôb, vi? Pravda, 4. januára 2001 splnomocnenec vlády pre ochranu osobných údajov).

Inšpektorát kúpe?ov a ??riediel

- dokumenty, ktoré zabezpe?il iný subjekt ako ministerstvo zdravotníctva z vlastných prostriedkov, ale sú sú?as??ou dokladov v zmysle § 65 ods. 7 a?? 10 a §65a ods.8, 9, 11 zákona NR SR ?. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Sú to najmä:

1.       závere?né správy z hydrogeologického prieskumu - závere?né správy z hydrodynamických skúšok zdrojov

2.       odborné posudky

3.       analýzy zdrojov

4.       výsledky re??imových meraní zdrojov at?.

K týmto informáciám mô??eme iba poskytnú?? kontakt na príslušný subjekt, ktorý tieto dokumenty zabezpe?il.

 

Odbor obrany

1.       oblas?? hospodárskej mobilizácie, súhrnné údaje za SR

2.       oblas?? obrany a bezpe?nosti pre obdobie brannej pohotovosti štátu

3.       oblas?? zásob mobiliza?ných rezerv, súhrnné údaje za SR.

Uvedené oblasti podliehajú ochrane utajovaných skuto?ností v zmysle zákona NR SR ?. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, slu??obného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

Neutajený charakter majú všetky informácie v oblasti civilnej ochrany obyvate?stva.

 

Sekcia zdravotného poistenia

1.       informácie obsiahnuté v protokoloch o výsledkoch kontrolnej akcie štátneho dozoru MZ SR (protokoly), preto??e sa týkajú ?innosti zdravotných pois??ovní.

2.       informácie týkajúce sa ?innosti zdravotných pois??ovní ( správy o hospodárení, podklady, analýzy, štatistické údaje, ú?tovné závierky, audity a pod.).

V prípade ??iadosti o poskytnutie akejko?vek informácie, týkajúcej sa ktorejko?vek zdravotnej pois??ovne je potrebné ??iadate?a upozorni??, aby sa so svojou ??iados?? obrátil priamo na príslušnú zdravotnú pois??ov??u.( § 69 ods.3,4,5,6 zákona ?. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení.)

Sekcia financovania

- Rozpis be??ných výdavkov a kapitálových výdavkov podriadených organizácií

Zdôvodnenie:
- MZ SR by sa dostalo do konfliktu so zákonom ?. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Sekcia farmácie

Sekcia farmácie naj?astejšie zaznamenáva po??iadavky o informácie v súvislosti s povoleniami na výkon farmaceutických ?inností, postup zria?ovania farmaceutických zariadení, po??adujú predkladanie kópií licencií. V prípade lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok je poskytovanie takýchto informácií v kompetencii príslušných krajských úradov.