+421 2 593 73 111

Rozhodnutie

Rozhodnutie o odmietnut?

Rozhodnutie o odmietnutí poskytnú?? informáciu

Rozhodnutie o odmietnutí
poskytnú?? informáciu

V Bratislave d??a .................

?íslo............

 

Pod?a § 18 ods. 2 zákona ?. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 46 a 47 zákona ?. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

n e v y h o v u j e m

??iadosti o poskytnutie informácie o..............................................................................................,

ktorú podal (kto)................................. (kedy)............................. pod eviden?ným ?íslom...............

Odôvodnenie:

 

 

Pou?enie:

Proti tomuto rozhodnutiu mo??no do 15 dní od jeho doru?enia poda?? opravný prostriedok pod?a § 19 zákona o slobode informácií ministrovi zdravotníctva SR.

 

Podpis

 

Odtla?ok okrúhlej úradnej pe?iatky


 

Pripojené dokumenty