+421 2 593 73 111

Postup pri uplat??ovan? z??kona o slobodnom pr?stupe k inform??ci??m

Ako uplat??ova?? z??kon o slobodnom pr?stupe k inform??ci??m

Všetky uvedené informácie sú prevzaté z webovej stránky Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk.

Postup pri uplat??ovaní zákona ?. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

1. Podávanie ??iadostí o poskytnutie informácií na Ministerstvo zdravotníctva SR (?alej len ministerstvo) a ich poskytovanie zamestnancami ministerstva sa riadi zákonom ?. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení ?alších predpisov (?alej len zákon) a opatrením ministra zdravotníctva SR (?alej len opatrenie).

2. Text zákona a opatrenia je prístupný na internete na adrese http://www.health.gov.sk.

3. ??iados?? musí by?? vybavená v súlade so zákonom a pravidlami uvedenými v opatrení.

4. Písomná ??iados?? sa podáva na adrese:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Komunika?ný odbor
Limbová 2
837 52 Bratislava 37

5. ??iados?? sa podáva:
- písomne prostredníctvom pošty,
- písomne osobným podaním v podate?ni ministerstva (vi? vyššie uvedená adresa),
- telefonicky v pracovnom ?ase na ?íslo 02/59373114,
- faxom na ?ísle 02/54777983
- elektronickou poštou na adrese:
office@health.gov.sk.

6. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.

7. Proti rozhodnutiu o odmietnutí ??iadosti o poskytnutie informácie je mo??né poda?? rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:
Ministerstvo zdravotníctva
Kancelária ministra
Limbová 2
837 52 Bratislava 37

8. Rozklad musí obsahova??: meno a adresu ??iadate?a, z ?oho je mo??né bada?? porušenie zákona, ?oho sa ??iadate? domáha, podpis ??iadate?a. Ak rozklad tieto údaje neobsahuje, ministerstvo rozklad odlo??í.

9. Rozklad je tie?? mo??né poda?? prostredníctvom formulára Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie. Tento formulár je k dispozícii v priestoroch vestibulu budovy ministerstva alebo na internetovej adrese ministerstva www.health.gov.sk.

10. O rozklade rozhoduje minister zdravotníctva SR.

 

Dátum vystavenia: 04.01.2006