+421 2 593 73 111

Opatrenie ministra zdravotn?ctva SR

ktor??m sa vyd??vaj?? pravidl??

Opatrenie ministra zdravotníctva SR, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona ?. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)


Opatrenie
ministra zdravotníctva Slovenskej republiky
?. 05863/2008
z 21. januára 2008,
ktorým sa mení a dop???a opatrenie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. júna 2001, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona ?. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

?l. 1Opatrenie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. júna 2001, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona ?. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sa mení a dop???a takto:

1. V ?l. 13 ods. 2 sa slovo „desiatich“ nahrádza slovami „ôsmich pracovných“.

2. ?l. 14 sa dop???a odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

"(3) Osoby so zmyslovým postihnutím a s problémami komunikácie (nevidiaci a slabozrakí, nepo?ujúci a nedoslýchaví), sú od úhrady poplatkov za poskytnutie informácií oslobodené.

(4) Nárok na oslobodenie od úhrady poplatkov za poskytnutie informácií osoby pod?a odseku 3 preukazujú preukazom ob?ana s ??a??kým zdravotným postihnutím. 14) “.


Poznámka pod ?iarou k odkazu 14 znie:
„14) Príloha ?. 6 zákona ?. 195/1998 Z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.

?l. 2

Ú?innos??


Toto opatrenie nadobúda ú?innos?? 1. februára 2008.
Ivan Valentovi?, v.r.

minister


P R V Á ? A S ?

?l. 1
Úvodné ustanovenia

/1/ Ú?elom je zabezpe?i?? právo na slobodný prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii ministerstvo zdravotníctva SR (?alej len “ministerstvo“). Ide o podrobnú úpravu jedného zo základných práv zaru?ených Ústavou SR – práva na informácie (?l. 26 ústavy) a prístup k informáciám (§ 2 zákona ?. 211/2000 Z. z.).

/2/ Pod?a tohto opatrenia je povinnou osobou v zmysle zákona ?. 211/2000 Z. z. (?alej len “zákon“) ministerstvo. Na ministerstve je poverený zverej??ova?? informácie odbor pre styk s verejnos??ou, v ktorého náplni ?innosti je aj zabezpe?ovanie vybavovania ??iadostí o informácie v zmysle zákona a v zmysle tohto opatrenia (?alej len “odbor“).

/3/ ??iadate?om je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ??iada o sprístupnenie informácií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu.

/4/ Opatrenie podrobnejšie upravuje postupy pri poskytovaní informácií pod?a zákona. Ka??dé obmedzenie práva na informáciu musí ma?? zákonný dôvod a musí by?? ??iadate?ovi riadne zdôvodnené.

?l. 2
Poskytovanie informácií

/1/ Informácie sa poskytujú dvoma spôsobmi - zverejnením a sprístupnením na základe ??iadosti.

/2/ Zverejnená informácia je informácia

a) vydaná tla?ou alebo na akomko?vek nosi?i dát, ktorý umo????uje jej zápis, prehliadanie a uchovávanie,
b) verejne prístupná aj prostredníctvom internetu.

/3/ Ministerstvo zverej??uje informácie pod?a § 5 zákona.

/4/ Informácie uvedené v odseku 3 sa zverej??ujú v sídle ministerstva - vo vestibule.

/5/ Ministerstvo umo????uje ??iadate?om získa?? kópiu zverejnenej informácie.

/6/ Všetky ?alšie informácie sa poskytujú na ??iados??.

/7/ Informácia sa poskytuje v akejko?vek vhodnej ??iadate?om po??adovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, ústne, poštou, elektronickou poštou prípadne odkazom na u?? zverejnené informácie. Ak informáciu nie je mo??né sprístupni?? vo forme po??adovanej ??iadate?om, ministerstvo dohodne so ??iadate?om iný spôsob sprístupnenia informácie.

/8/ Ministerstvo poskytuje iba taký rozsah informácií, ktoré má k dispozícii.

/9/ Informa?ná povinnos?? pod?a zákona sa nevz??ahuje na názory, budúce rozhodnutia a vytváranie nových informácií ako sú rozbory, prognózy, právne výklady a pod. Toto obmedzenie sa však nevz??ahuje na informácie, ktoré vznikajú automatizovaným spôsobom ako sú?as?? informa?ných technológií.

/10/ Ministerstvo neposkytuje informácie o zdravotníckych zariadeniach v SR. Pod?a zákona 211/2000 Z. z. sú tieto zariadenia povinnou osobou informujúce samostatne.

/11/ Za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom mo??no poda?? informácie, na ktoré sa vz??ahuje obmedzenie prístupu k informáciám.1) Obmedzenia sa realizujú tak, ??e z po??adovaných informácií sa ?as?? spadajúca pod ne neposkytne.

/12/ Sprievodná informácia úzko súvisí s po??adovanou informáciou. Informuje napr. ?i po??adovaná informácia existuje, definuje pôvod informácie, dôvod, pre?o nemo??no informáciu poskytnú?? a pod. Mô??e by?? sú?as??ou poskytovanej informácie. Ak ministerstvo ??iados?? o sprístupnenie informácií odmietne celkom alebo ?iasto?ne, je sprievodná informácia sú?as??ou odôvodnenia.

/13/ ??iados?? o poskytnutie informácií, ktoré sa nevz??ahujú k pôsobnosti ministerstva sa do piatich dní postúpi príslušnej povinnej osobe ak je ministerstvu známa. V opa?nom prípade sa ??iados?? odmietne rozhodnutím. O postúpení ??iadosti ministerstvo ??iadate?a oboznámi bezodkladne.

 

D R U H Á ? A S ?

Poskytovanie informácií na ministerstve

?l. 3

/1/ Na ministerstve zverej??uje informácie pod?a zákona odbor (?l. 1 ods.2 opatrenia).

/2/ Odbor vedie evidenciu všetkých ??iadostí podaných ministerstvu.

/3/ Odbor za svoju ?innos?? zodpovedá ministrovi. Organiza?ne patrí do kancelárie ministra.

?l. 4
Podanie ústnej ??iadosti

/1/ Ústne mo??no poda?? ??iados?? osobne na odbore v pracovných d??och po?as pracovnej doby od 7.45 do 16.15 h.

/2/ Telefonicky mo??no poda?? ??iados?? na odbore v pracovných d??och po?as pracovnej doby od 7.45 do 16.15 h.

/3/ Ústne podanú ??iados?? odbor eviduje rovnako ako ostatné ??iadosti.

/4/ Ak odbor disponuje po??adovanou informáciou, alebo disponuje informáciou o spôsobe kde a ako mô??e ??iadate? informáciu získa?? vypracuje odpove? v zákonom stanovenej lehote (§ 17 zákona).

/5/ Ak odbor nemá k dispozícii po??adovanú informáciu, po??iada príslušný odborný útvar ministerstva (?alej len “útvar”), aby v ur?enej lehote (spravidla tri pracovné dni) vypracoval k po??adovanej informácii stanovisko a postúpil ho naspä?? odboru.

/6/ Ak útvar k po??adovanej informácii má zamietavé stanovisko alebo obmedzujúce stanovisko, alebo ak v ??om ?iasto?ne obmedzuje prístup k informácii, musí by?? stanovisko odôvodnené príslušnou právnou úpravou.

/7/ Odbor doru?í v zákonom stanovenej lehote ??iadate?ovi po??adovanú informáciu alebo v prípade nevyhovenia ??iadosti alebo ?iasto?ného nevyhovenia ??iadosti vydá v stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

/8/ Telefonicky podaná ??iados?? sa zapisuje na formulár. ??iadate? je povinný uvies?? svoje meno, priezvisko (u právnických osôb názov), adresu, informáciu ktorú ??iada sprístupni?? a spôsob akým a kde ju ??iada sprístupni??. Telefonicky podaná ??iados?? sa vybavuje iba vtedy, ke? obsahuje nále??itosti v súlade so zákonom.

/9/ Pri vybavovaní telefonicky podanej ??iadosti odbor postupuje obdobne ako pri ??iadosti podanej osobne.

?l. 5
Podanie písomnej ??iadosti

/1/ Písomne podanú ??iados?? odbor riadne zaeviduje2).

/2/ Ak odbor disponuje po??adovanou informáciou, alebo spôsobom kde a ako mô??e ??iadate? informáciu získa?? vypracuje odpove? v zákonom stanovenej lehote.

3/ Ak odbor nemá k dispozícii po??adovanú informáciu, po??iada útvar, aby v ur?enej lehote (spravidla tri pracovné dni) vypracoval k po??adovanej informácii stanovisko a postúpil ho naspä?? odboru.

/4/ Ak útvar k po??adovanej informácii má zamietavé stanovisko alebo obmedzujúce stanovisko, alebo ak sa v ??om ?iasto?ne obmedzuje prístup k informácii, musí by?? stanovisko odôvodnené príslušnou právnou úpravou.

/5/ Odbor doru?í v zákonom stanovenej lehote ??iadate?ovi po??adovanú informáciu alebo v prípade nevyhovenia ??iadosti alebo ?iasto?ného nevyhovenia ??iadosti vydá v stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

?l. 6
Podanie ústnej ??iadosti o poskytnutie informácií na iný útvar

/1/ Ak iný útvar obdr??í ústnu (osobnú aj telefonickú) ??iados?? o poskytnutie informácií, pou?í ??iadate?a, ??e vybavovanie ??iadostí výlu?ne realizuje odbor.

/2/ Ak je ústna ??iados?? podaná osobne, je ??iadate? usmernený na odbor.

/3/ Ak je ústna ??iados?? telefonická, poskytne útvar ??iadate?ovi telefónne ?íslo na odbor, alebo ho priamo na odbor prepojí.

?l. 7
Podanie písomnej ??iadosti o poskytnutie informácií na iný útvar

/1/ Ak je inému útvaru doru?ená ??iados?? o poskytnutie informácie, je tento útvar povinný bezodkladne ju postúpi?? na odbor.

 

T R E T I A ? A S ?

Podávanie a vybavovanie ??iadostí o informácie

?l. 8
Podávanie ??iadostí o informácie

/1/ Pri podávaní ??iadostí o poskytnutie informácií ministerstvu a pri ich zverej??ovaní ministerstvom ako povinnou osobou sa postupuje pod?a zákona a tohto opatrenia.

/2/ ??iados?? sa podáva písomne prostredníctvom pošty3), písomne osobným podaním v podate?ni ministerstva4), ústne osobne na odbore5), ústne prostredníctvom telefónu6), prostredníctvom faxu7) a prostredníctvom elektronickej pošty8).

/3/ ??iados?? podaná faxom sa pova??uje za ??iados?? podanú písomne.

/4/ Písomnou ??iados??ou o informáciu je i ??iados?? podaná elektronickou poštou, na ktorú je mo??né odpoveda??. Do ?asu prijatia zákona o elektronickom podpise táto forma odpovede stráca charakter oficiálneho rozhodnutia, proti ktorému sa mo??no odvola??.

/5/ Ministerstvo vybaví len tie doru?ené ??iadosti, ktoré sp???ajú kritériá v zmysle zákona a obsahujú zákonom stanovené nále??itosti.9)

?l. 9
Evidencia ??iadostí

/1/ Ministerstvo vedie evidenciu ??iadostí.

/2/ Evidencia obsahuje najmä

a) dátum podania,
b) meno, priezvisko (u právnických osôb názov) a adresa ??iadate?a,
c) forma ??iadosti: ústne (osobne, telefonicky), pošta, osobné podanie, fax, elektronická pošta,
d) obsah po??adovanej informácie,
e) forma vybavenia: ústne, telefonicky, pošta, fax, elektronická pošta,
f) Výsledok vybavenia ??iadosti (poskytnutie informácie, vydanie rozhodnutia alebo odstúpenie ??iadosti),
g) meno toho, kto ??iados?? vybavil,
h) dátum, kedy bola informácia odoslaná,
i) opravný prostriedok.

?l. 10
Odmietnutie ??iadosti

/1/ Ak ministerstvo ??iados?? odmietne, alebo ak ??iadosti vyhovie len ?iasto?ne, vydá o tom rozhodnutie v zmysle zákona10).

?l. 11
Obmedzenie sprístupnenia informácie

/1/ Ministerstvo odmietne poskytnutie informácie, ktorou disponuje, na základe obmedzení ustanovených zákonom11)

/2/ Obmedzenia sa realizujú tak, ??e z po??adovaných informácií sa ?as?? spadajúca pod ne neposkytne poskytne sa však ostatná ?as?? informácie.

/3/ Obmedzenie prístupu k informáciám Ministerstvo odôvodní odkazom na právny predpis, ktorý obmedzenie ukladá.

?l. 12
Opravný prostriedok

/1/ Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu ministerstva o odmietnutí informácie je rozklad12).

/2/ Rozklad proti rozhodnutiu o odmietnutí ??iadosti mo??no poda?? v lehote do 15 dní od doru?enia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o ??iadosti.

/3/ O rozklade proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje minister.

/4/ Agendu rozkladov proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnutí informácie vedie kancelária ministra.

/5/ Minister rozhodne o rozklade do 15 dní od doru?enia odvolania

?l. 13
Lehoty na poskytovanie informácií

/1/ Dátum podania ??iadosti na ministerstvo je de?? doru?enia ??iadosti ministerstvu.

/2/ Ministerstvo je povinné vybavi?? ??iados?? bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo d??a podania ??iadosti, pokia? zákon neupravuje inak.

/3/ Ministerstvo mô??e lehotu podania informácie pred???i?? najviac o desa?? dní, ak má záva??né dôvody pri vyh?adávaní, zbere informácií na inom mieste ako je sídlo ministerstva, pri technických problémoch spojených s vyh?adávaním a sprístupnením po??adovanej informácie alebo pri vyh?adávaní a zbere vä?šieho po?tu oddelených alebo odlišných informácií po??adovaných na sprístupnenie. O tejto skuto?nosti ??iadate?a bezodkladne upovedomí, najneskôr však pred uplynutím lehoty na poskytnutie informácie. V oznámení o pred???ení lehoty uvedie ministerstvo dôvody pred???enia lehoty.

/4/ V prípade, ??e ??iados?? o informáciu nesp???a predpísané nále??itosti13), odbor bezodkladne, vyzve ??iadate?a, aby ??iados?? v ur?enej lehote, nie kratšej ako sedem dní doplnil. Odbor ??iadate?a o doplnení pou?í.

/5/ Ak ??iadate? po??aduje u?? zverejnenú informáciu, mô??e ministerstvo do piatich dní ??iadate?ovi namiesto sprístupnenia informácie oznámi?? kedy, kde a ako bola informácia zverejnená a ako si ju mô??e ??iadate? vyh?ada??.

/6/ Ak ministerstvo nemá po??adované informácie a má vedomos?? ktorá iná povinná osoba nimi disponuje, do piatich dní jej túto ??iados?? postúpi. Bezodkladne o tom ??iadate?a informuje. Ak mu takáto povinná osoba nie je známa, ??iados?? odmietne.

?l. 14
Úhrada nákladov

/1/ Ministerstvo mô??e podmieni?? vydanie informácie zaplatením úhrady alebo zálohy pod?a vnútorných predpisov, ktoré sa však nesmú líši?? od navrhovaného systému úhrad pod?a zákona.

/2/ Úhrada nákladov na poskytnutie informácie je stanovená v Sadzobníku úhrad za poskytovanie informácie.

 

Š T V R T Á ? A S ?

Závere?né ustanovenia

?l. 15
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Opatrenie ministra zdravotníctva SR ?. 222/2000 - OTI, ktorým boli vydané pravidlá na realizáciu zákona ?. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

?l. 16
Ú?innos??

Toto opatrenie nadobúda ú?innos?? 12. júnom 2001.

 

Minister zdravotníctva SR
Roman Ková?


1) Poznámka: § 8 – 11 zákona
2) Poznámka: Pre zrýchlenie a zefektívnenie vybavovania ??iadostí o poskytnutie informácií pod?a zákona ?. 211/2000 Z. z. odporú?a ob?anom Ministerstvo zdravotníctva SR podáva?? ??iados?? o informácie na predtla?enom formulári „??iados?? o poskytnutie informácií“, ktorý tvorí prílohu ?. 2 tohto opatrenia, v prípade elektronickej pošty na formulári umiestnenom na internetovej stránke MZ SR a adresova?? ju priamo na odbor pre styk s verejnos??ou. Podanie písomnej ??iadosti o poskytnutie informácií akouko?vek inou zákonom ur?enou formou je rovnocenné s podaním ??iadosti na týchto formulároch.
3) Poznámka: Ministerstvo zdravotníctva SR, odbor pre styk s verejnos??ou, Limbová 2, 837 52, Bratislava
4) Poznámka: Ministerstvo zdravotníctva SR, odbor pre styk s verejnos??ou, Limbová 2, 837 52, Bratislava
5) Poznámka: odbor pre styk s verejnos??ou
6) Poznámka: Tel: 07/5937 3361
7) Poznámka: Fax: 07/5477 7983
8) Poznámka: office@health.gov.sk
9) Poznámka: § 14 zákona
10) Poznámka: formulár (rozhodnutie) o odmietnutí po??adovanej informácie tvorí prílohu ?. 1 tohto opatrenia
11) Poznámka: § 8 – 11 zákon
12) Poznámka: Opravný prostriedok proti rozhodnutiu ministerstva je mo??né poda?? prostredníctvom formulára „Rozklad proti rozhodnutiu ministerstva o neposkytnutí informácie“, ktorý tvorí prílohu ?. 3 tohto opatrenia. Podanie rozkladu proti rozhodnutiu ministerstva akouko?vek inou zákonom ur?enou formou je rovnocenné s podaním rozkladu na týchto formulároch.
13) Zo ??iadosti musí by?? jasné ktorej povinnej osobe je ur?ená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií ??iadate? navrhuje (§ 14, ods. 2 predmetného zákona)


Príloha ?. 1

Rozhodnutie o odmietnutí

poskytnú?? informáciu

V Bratislave d??a .................

?íslo............

 

Pod?a § 18 ods. 2 zákona ?. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 46 a 47 zákona ?. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

n e v y h o v u j e m

??iadosti o poskytnutie informácie o..................................................................., ktorú podal (kto).................................(kedy).............................
pod eviden?ným ?íslom...............

Odôvodnenie:

 

 

Pou?enie:

Proti tomuto rozhodnutiu mo??no do 15 dní od jeho doru?enia poda?? opravný prostriedok pod?a § 19 zákona o slobode informácií ministrovi zdravotníctva SR.

 

Podpis

Odtla?ok okrúhlej úradnej pe?iatky


Príloha ?. 2


Príloha ?. 3

Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie

Meno:

Priezvisko:

Trvalé bydlisko

alebo názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby:

Predmet pôvodnej ??iadosti o informáciu (aká informácia bola po??adovaná):

Dátum podania ??iadosti:

Dátum odmietnutia ??iadosti:

Z ?oho je mo??né bada?? porušenie zákona:

?oho sa ??iadate? do??aduje

Dátum

Podpis