+421 2 593 73 111

Po?et schv??len??ch ??iadost? o NFP

Schv??len?? ??iados?? o NFP – v??zva OPV 2010/2.2/01

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovate?ský orgán pod riadiacim orgánom pre opatrenie 2.2 Opera?ného programu Vzdelávanie zverej??uje zoznam schválených ??iadostí o nenávratný finan?ný príspevok predlo??ených v rámci výzvy OPV 2010/2.2/01 s názvom "Zvýšenie ?alších zru?ností pracovníkov v zdravotníctve".

Z dvadsiatich prijatých a zaregistrovaných ??iadostí o NFP bola schválená jedna.

Výzva bola vyhlásená 30. apríla 2010 s termínom predlo??enia ??iadostí o NFP do 6. júla  2010.

Podrobné informácie sú uvedené v prílohe.