+421 2 593 73 111

Pl??novan? akcie

MZ SR pripravuje k v??zve OPV 2011/2.2/01 informa?n?? semin??r

Začiatok akcie: 15.07.2011       Koniec akcie: 15.07.2011
Miesto konania: Bratislava

MZ SR pripravuje informa?ný seminár k výzve OPV 2011/2.2/01 zameranej na Zvýšenie ?alších zru?ností pracovníkov v zdravotníctve.

Oprávnenými ??iadate?mi v rámci vyhlásenej výzvy sú nasledovné subjekty spoluzodpovedné za realizáciu národných politík v oblasti zdravotníctva, ktorých realizácia im vyplýva z osobitného predpisu:

rozpo?tové a príspevkové organizácie štátu:

  • Štátny ústav pre kontrolu lie?iv
  • Národné centrum zdravotníckych informácií
  • Opera?né stredisko záchrannej zdravotnej slu??by Slovenskej republiky
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky aregionálne úrady verejného zdravotníctva

iné subjekty verejnej správy:

  • Úrad pre doh?ad nad zdravotnou starostlivos??ou

 

MZ SR odporú?a potenciálnym ??iadate?om o NFP, aby sa zú?astnili na informa?nom seminári k výzve, ktorý sa bude kona??  v  Bratislave v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR d??a 2. augusta 2011 o 10:00 hod.

Záujemcovia o informa?né semináre prosím oznámte svoju ú?as?? na informa?nom seminári najneskôr do  29. júla 2011 na mailovú adresu miroslava.zahradnikova@health.gov.sk.

Podrobné informácie nájdete v sekcii Výzvy a kategórii Aktuálne výzvy.

2011-07-15  07:36:26