+421 2 593 73 111

Organiza?n?? ??trukt??ra v r??mci MZ SR

MZ SR ako SORO

Ministerstvo zdravotníctva SR -

Sprostredkovate?ský orgán pod riadiacim orgánom

pre Opera?ný program Vzdelávanie, opatrenie 2.2

 

Sekcia európskych programov a projektov

 

Odbor programov EÚ

 

    ? Oddelenie štrukturálnych fondov

 

 

  Odbor posudzovania projektov

 

     ? Oddelenie posudzovania neinvesti?ných  projektov

 

 

Odbor implementácie projektov

 

     ? Oddelenie implementácie  neinvesti?ných  projektov

 

                       

 Platobná jednotka