+421 2 593 73 111

Opera?n?? program vzdel??vanie

Aktualiz??cia dokumentu Opera?n?? program Vzdel??vanie

Revíziou bola riešená realokácia finan?ných prostriedkov z OPV v prospech OP ZaSI (na základe uznesenia vlády SR ?. 191/2012 zo 16. mája 2012) a aktualizácia prílohy ?. 5 OPV (Zoznam merate?ných ukazovate?ov OPV). V aktualizovanom dokumente OPV sú zárove?? zoh?adnené viaceré zmeny legislatívy vrátane administratívnych zmien týkajúcich sa Riadiaceho orgánu pre OPV.

Pripojené dokumenty