+421 2 593 73 111

Opera?n?? program vzdel??vanie

Aktualiz??cia dokumentu Opera?n?? program Vzdel??vanie

Eur??pska komisia d??a 19. 9. 2012 schv??lila rev?ziu opera?n?ho programu Vzdel??vanie.

Dokument Opera?n?? program Vzdel??vanie

je referen?n??m dokumentom, na z??klade ktor?ho bude poskytovan?? podpora na rozvoj ?udsk??ch zdrojov.

Monitorovac? v??bor pre OPV aktualizoval 9.6.2009 pr?lohu ?. 5

Aktualizovan?? pr?loha ?. 5 obsahuje Zoznam merate?n??ch ukazovate?ov OPV.