+421 2 593 73 111

Inform??cie o aktivit??ch sie??ov??ch partnerov v oblasti ochrany finan?n??ch z??ujmov E?

V??ro?n?? spr??va OLAF-u za rok 2014

D??a 2. júna 2015 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom 15. výro?nú správu o svojej ?innosti za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 (?alej aj „Výro?ná správa“).

V roku 2014 dosiahol OLAF vynikajúce výsledky v boji proti podvodom v celej Európe. OLAF uzavrel ve?ký po?et vyšetrovaní, pri?om zárove?? pokra?oval v trende skracovania ich celkového trvania. V priebehu piatich rokov vydal rekordný po?et odporú?aní. Úrad OLAF odporu?il vymáhanie sumy 901 miliónov EUR, ktorá by sa mala postupne vráti?? do rozpo?tu EÚ a napomôc?? financovanie iných projektov. Výsledky vykázané za rok 2014, potvrdzujú, ??e efektívnos?? úradu OLAF v posledných rokoch rástla, ?o znamená hmatate?ný prínos pre da??ovníkov EÚ.
Ako uviedol v ten istý de?? na tla?ovej konferencii generálny riadite? OLAF-u Giovanni Kessler, náro?né vyšetrovania sa týkali najmä oblastí ako sú štrukturálne fondy, colné zále??itosti, pašovanie, obchod a vonkajšia pomoc. Tieto prípady prispejú k tomu, ??e do rozpo?tu EÚ sa vymô??u významné sumy.??

Hlavné výsledky vyšetrovania úradu OLAF v roku 2014:

  • Úradu OLAF bolo doru?ených najviac podozrení z mo??ných podvodov od jeho zalo??enia. Konkrétne išlo o 1417 podaní. Tento výraznejší nárast po?tu prijatých oznámení nevyhnutne neznamená, ??e podvody v Európe sa rozmohli, ale vyjadruje skôr narastajúcu dôveru, ktorú ob?ania, inštitúcie a iní partneri vkladajú do vyšetrovacích schopností úradu OLAF.
  • Napriek vyššiemu po?tu podaní sa úradu OLAF darilo aj na?alej posudzova?? prichádzajúce podozrenia v krátkom ?ase (v priemere za 2 mesiace), ne?? rozhodol o tom, ?i OLAF za?ne konkrétny prípad za?ne vyšetrova??. Za posledné tri roky úrad OLAF skrátil trvanie tejto selektívnej fázy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi o 70 %.
  • V roku 2014 otvoril OLAF 234 vyšetrovaní. Potvrdzuje to trend zaznamenaný v posledných troch rokoch, ke? OLAF zna?ne posilnil svoje vyšetrovacie kapacity. OLAF v sú?asnosti za?ne v priemere o 60 % viac vyšetrovaní ako pred svojou reorganizáciou v roku 2012.
  • Uzavretých bolo 250 vyšetrovaní. Priemerná d???ka vyšetrovaní sa skrátila na 21 mesiacov. Ide o najkratšie priemerné trvanie vykázané v priebehu ostatných piatich rokov. V?aka efektívnejšiemu vykonávaniu vyšetrovaní narastá pravdepodobnos??, ??e prípady, ktorým sa úrad OLAF zaoberá, povedú k hmatate?ným výsledkom v praxi. Tento rok v snahe reagova?? na záujem vyjadrený zainteresovanými stranami, OLAF predkladá podrobný preh?ad uzavretých vyšetrovaní pod?a jednotlivých ?lenských štátov a inštitúcií.
  • Úrad OLAF vydal 397 odporú?aní na finan?né, súdne, administratívne alebo disciplinárne opatrenia, ktoré majú príslušné orgány prija?? , ?o je za posledných pä?? rokov rekordný po?et.
  • V roku 2014 úrad OLAF zárove?? odporu?il najvyššiu sumu finan?ných prostriedkov, ktoré sa majú vymáha?? spä?? do rozpo?tu EÚ za posledných pä?? rokov, a to 901 miliónov EUR. Tieto finan?né prostriedky by sa mali postupne vráti?? do rozpo?tu EÚ a napomôc?? tak financovanie iných projektov.

Sú?as??ou Výro?nej správy sú aj konkrétne riešené prípady. Jeden z prípadov (projekt  financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Ma?arsku) sa týkal aj Slovenska.
 
Príspevok úradu OLAF k realizácii politík EÚ v oblasti boja proti podvodom
Hoci OLAF zostáva úplne nezávislý vo svojej vyšetrovacej ?innosti, aktívne prispieva k legislatívnym iniciatívam Európskej komisie týkajúcim sa ochrany finan?ných záujmov EÚ pred podvodmi a korupciou. V priebehu roka 2014 OLAF prispel k rokovaniam o zriadení Európskej prokuratúry, ako aj o smernici o boji proti podvodom poškodzujúcich finan?né záujmy Únie vedenom prostredníctvom trestného práva, a takisto aj v súvislosti s právnymi predpismi na posilnenie ú?innej colnej spolupráce.
OLAF zárove?? uzavrel administratívne dohody s nieko?kými inštitúciami EÚ a ?alšími partnermi, ako sú Európska komisia, Európska slu??ba pre vonkajšiu ?innos??, Svetová banka, Rozvojový program Organizácie Spojených národov, Úrad OSN pre slu??by vnútorného doh?adu a Globálny fond pre boj proti AIDS a malárii. Takéto dohody budú úradu OLAF poskytova?? rýchlejšie, jednoduchšie a transparentnejšie postupy spolupráce a výmeny informácií s uvedenými subjektmi, ?o podnieti prijatie globálnych opatrení proti prípadom podvodov a korupcie, ktoré majú ?asto medzinárodný charakter.

Úplné znenie Výro?nej správy OLAF-u za rok 2014 nájdete v prílohe.

Viac informácií v súvislosti s vydaním Výro?nej správy OLAF-u za rok 2014 nájdete v tla?ovej správe OLAF-u ?. 7/2015 zo d??a 2. 6. 2015 (aj v slovenskom jazyku):
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150602_01_sk.htm

 

Pripojené dokumenty