+421 2 593 73 111

Logo Eur??pskej ??nie s odkazom na ESF na stiahnutie

Ministerstvo ??kolstva SR ako RO pre OPV pripravilo slovensk?? verziu loga E? v troch ve?kostiach

?lánok 9 Nariadenia ?. 1828/2006 stanovuje, ??e všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity majú obsahova?? znak Európskej únie, odkaz na EÚ a odkaz na príslušný fond. Zárove?? musí tie?? obsahova?? vyhlásenie zvolené RO, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie spolo?enstva.  

Aktivity týkajúce sa tie?? opatrenia 2.2 Opera?ného programu Vzdelávanie musia obsahova?? okrem znaku Európskej únie, odkazu na EÚ, aj odkaz na príslušný Európsky sociálny fond (ESF).  V súvislosti s „vyhlásením“ RO vybralo nasledovné vyhlásenie: „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolo?nos??“.  

MŠ SR ako RO pre opatrenie 2.2 OPV pripravilo slovenskú verziu loga obsahujúcu znak EÚ, odkaz na EÚ a na Európsky sociálny fond (ESF) v troch ve?kostiach.  

Výnimku tvoria malé reklamné predmety, ktoré majú obsahova?? znak Európskej únie a odkaz na EÚ.