+421 2 593 73 111

Kde m???e verejnos?? nahlasova?? podozrenia z nezrovnalost? pri ?erpan? prostriedkov E?

Nahlasovanie podozren? z nezrovnalost? pri ?erpan? prostriedkov E?

 

Európska komisia zriadila za ú?elom zvýšenia ú?innosti boja proti podvodom s finan?nými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím ?. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF - http://ec.europa.eu/anti-fraud/) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných ?inností, vrátane zneu??itia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cie?om OLAF-u je ochrana finan?ných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych da??ových poplatníkov, ktorí financujú rozpo?et Európskej únie.

Ochrana finan?ných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR, útvarom pôsobiacim ako koordina?ná slu??ba pre boj proti podvodom (AFCOS) na ochranu finan?ných záujmov Európskej únie a pre boj proti korupcii a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ako aj v zmysle ?lánku 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) ?. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), je odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) sekcie kontroly a prevencie korupcie prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia ?inností zameraných na ochranu finan?ných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci svojej ?innosti prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finan?ných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike,

Nezrovnalos??ou sa rozumie:

  • konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu ?erpajúceho finan?né prostriedky Európskej únie takým spôsobom, ??e by mohlo dôjs?? alebo dochádza k neoprávnenému pou??itiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
  • podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným pou??itím finan?ných prostriedkov Európskej únie

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu:  

                                               nezrovnalosti@vlada.gov.sk

 Podnety s podozrením z nezákonnej ?innosti pri ?erpaní prostriedkov EÚ majú obsahova?? najmä tieto informácie:

Základné  údaje o projekte (názov, ?íslo)

Informácie  o poskytovate?ovi príspevku

Informácie  o  prijímate?ovi finan?ného príspevku

Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka

Popis skuto?ností, ktoré vedú nahlasovate?a  k podozreniu zo zneu??itia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia

 

Podporná dokumentácia

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslú??i pre nahlasovanie s??a??ností pod?a Zákona ?. 9/2010 Z. z. o s??a??nostiach.

Viac informácií nájdete na stránkach OCKÚ OLAF: http://www.olaf.vlada.gov.sk/