+421 2 593 73 111

Informa?n?? spolo?nos??

Horizont??lna priorita Informa?n?? spolo?nos??

Horizontálna priorita Národného strategického referen?ného rámca (?alej len „NSRR") je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR. Zmyslom horizontálnej priority je zabezpe?i?? dosiahnutie pre ??u definovaného cie?a, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemô??e by?? zabezpe?ený len prostredníctvom jedného Opera?ného programu, ale vy??aduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority/prioritné osi/opatrenia, resp. projekty jednotlivých Opera?ných programov.

Cie? HP IS:  podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a vyu??ívania prostriedkov informa?no-komunika?ných technológií (IKT).

Uvedený cie? je mo??né nap???a?? prostredníctvom sledovania špecifických cie?ov predovšetkým v týchto 3 tematických oblastiach:

-          informa?ná gramotnos?? (napr. vychovávanie flexibilnej a konkurencieschopnej pracovnej sily schopnej uplatni?? sa v podmienkach informa?nej spolo?nosti - modernizácia obsahu vzdelávania s oh?adom na IKT, inovácia znalostí IKT u?ite?ov a ??iakov, zvýšenie úrovne slovenského vysokého školstva, aby bolo konkurencie schopné s vyspelými krajinami EÚ, ),

-          efektívna elektronizácia verejnej správy (napr. zvýšenie spokojnosti ob?anov, podnikate?ov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, zvýšenie kompetentnosti verejnej správy, zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy),

-          široká dostupnos?? internetu (napr. podpora rozširovania prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch, modernizácia infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpe?enia IKT- nákup hardware a software, podpora školských multimediálnych u?ební).

Kompetencie:

Na politickej úrovni za koordináciu implementácie horizontálnej priority Informa?ná spolo?nos?? zodpovedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spolo?nos??, európske zále??itosti, ?udské práva a menšiny. Túto úlohu vo vz??ahu k informa?nej spolo?nosti  plní prostredníctvom Komisie pre vedomostnú spolo?nos?? z funkcie jej predsedu. Koordinátorom horizontálnej priority Informa?ná spolo?nos?? na pracovnej úrovni je odbor koordinácie priorít vedomostnej spolo?nosti, sekcia európskej politiky a vedomostnej spolo?nosti, Úrad vlády SR. Na koncep?nej úrovni za horizontálne riadenie a implementáciu všetkých projektov informatizácie spolo?nosti zodpovedá Ministerstvo financií SR, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy na úseku informatizácie.

Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informa?ná spolo?nos?? na roky 2007 - 2013

Záväzným programovým dokumentom koordinácie implementácie horizontálnej priority Informa?ná spolo?nos?? pre koordinátora a riadiace orgány jednotlivých opera?ných programov je „Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informa?ná spolo?nos?? na roky 2007 - 2013",  v ktorom sú zadefinované základné postupy koordinácie a implementácie www.sepavs.gov.sk