+421 2 593 73 111

Inform??cie o aktivit??ch sie??ov??ch partnerov v oblasti ochrany finan?n??ch z??ujmov E?

V??ro?n?? spr??va o aktivit??ch sie??ov??ch partnerov v oblasti ochrany finan?n??ch z??ujmov E? za rok 2015

Ministerstvo zdravotníctva  SR ako partner siete AFCOS zverej??uje Výro?nú správu o aktivitách sie??ových partnerov v oblasti ochrany finan?ných záujmov EÚ v Slovenskej republike v roku 2015, ktorá bola vypracovaná ?lenmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finan?ných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.