+421 2 593 73 111

Inform??cie o aktivit??ch sie??ov??ch partnerov v oblasti ochrany finan?n??ch z??ujmov E?

IV??ro?n?? spr??va o aktivit??ch sie??ov??ch partnerov v oblasti ochrany finan?n??ch z??ujmov E? za rok 2012

Ministerstvo zdravotníctva  SR ako partner siete AFCOS (http://olaf.vlada.gov.sk/3310/sietovi-partneri.php)  zverej??uje Výro?nú správu o aktivitách sie??ových partnerov v oblasti ochrany finan?ných záujmov EÚ v Slovenskej republike v roku 2012, ktorá bola vypracovaná ?lenmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finan?ných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

2013-04-30

6 - 6 z 6 nájdených   |  
 
položiek / stránku