+421 2 593 73 111

Harmonogram v??ziev

Aktualizovan?? indikat?vny harmonogram v??ziev v r??mci opatrenia 2.2 OPV na rok 2011

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovate?ský orgán pod riadiacim orgánom pre Opera?ný program Vzdelávanie (?alej aj "OPV") aktualizoval indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ??iadostí o NFP (?alej aj "harmonogram") na rok 2011 pre opatrenie 2.2 OPV.

Dôvodom aktualizácie harmonogramu je posun termínu vyhlásenia výzvy OPV 2011/2.2/01 s názvom "Zvýšenie ?alších zru?ností pracovníkov v zdravotníctve"  z apríla 2011 na júl 2011.

Aktualizovaný harmonogram je pripojený v prílohe.

2011-06-29  07:38:23