+421 2 593 73 111

Fotogal?ria, audioz??znamy

Z tla?ovej konferencie 7. apr?l 2008

Začiatok akcie: 07.04.2008       
Miesto konania: Bratislava

Snímky z tla?ovej konferencie venovanej Prvej výzve Ministerstva zdravotníctva SR v oblasti vzdelávania (Opera?ný   program  vzdelávanie)  „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných  odborníkov“ .   

Zvukové záznamy:

Horváthová o výzve

 

Silvia Horváthová: " Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zverej??uje prvú výzvu na predkladanie ??iadostí o finan?ný nenávratný príspevok v oblasti vzdelávania pod názvom Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov. MZ  vníma túto výzvu opera?ného programu vzdelávania ako jeden z podporných krokov, ktoré smerujú k stabilizácii zdravotníckych pracovníkov, k zvyšovaniu ich kvalifikácie a k podpore špecializa?ného štúdia."

 

 

 

Vanko o podmienkach výzvy

 

Marek Vanko: "Druhá aktivita, ktorá je predmetom tejto výzvy je vypracovanie podrobnej štatistiky a analýzy stavu ?udských zdrojov zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých samosprávnych krajoch. Samosprávne kraje musia túto štatistiku a analýzu predlo??i?? na MZ SR. Oprávnenými ??iadate?mi v rámci tejto výzvy sú všetky samosprávne kraje okrem Bratislavského. Oprávnené cie?ové skupiny sú zdravotnícky pracovníci študujúci v špecializa?ných študijných programoch vzdelávacích ustanovizniach v nasledujúcich špecializa?ných odboroch: všeobecné lekárstvo, stomatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia, klinická imunológia a alergológia."

 

 

Fotogaléria