+421 2 593 73 111

FAQ - Často kladené otázky

2. FAQ pre OPV

1.      Vo výzve OPV 2010/2.2/02 v časti „Oprávnené cieľové skupiny" je uvedené:

Pre účely tejto výzvy sa pracovníkmi v zdravotníctve chápu iba:

  • zdravotnícki pracovníci podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z. z.,
  • zamestnanci zdravotníckych zariadení, ktorí sú riadiaci a odborní pracovníci a nie sú zdravotníckymi pracovníkmi podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z. z..

Chápu sa na základe vyššie uvedeného textu vo výzve podľa druhej odrážky pracovníkmi v zdravotníctve iba pracovníci, ktorí sú  riadiaci a odborní pracovníci súčasne, alebo môžu byť oprávnenými cieľovými skupinami aj odborní pracovníci, ktorí nie sú riadiacimi pracovníkmi?

Cieľovou skupinou, do ktorej spadajú zamestnanci zdravotníckych zariadení môžu byť aj odborní riadiaci pracovníci, aj odborní pracovníci zdravotníckych zariadení, ktorí nie sú riadiacimi pracovníkmi. Každá z uvedených cieľových skupín bude v rámci výzvy OPV 2010/2.2/02 posúdená ako oprávnená.

2.      Vo výzve OPV 2010/2.2/02 je potrebné robiť prieskum trhu aj v rámci nasledovných podpoložiek rozpočtu projektu:

- 1.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)

- 1.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)

Na čo všetko v rámci uvedených podpoložiek je potrebné robiť prieskum trhu?

Na kalkuláciu cestovných výdavkov v rámci tuzemských pracovných ciest nie je potrebné predkladať prieskum trhu. Prieskum trhu sa v rámci podpoložky rozpočtu „1.2.2. Tuzemské pracovné cesty" týka v prípade tuzemských pracovných ciest iba ceny ubytovacích služieb. Samotná kalkulácia tuzemských cestovných výdavkov môže byť pri tvorbe rozpočtu zadefinovaná odborným odhadom v prípade, že pri príprave projektu nemáte presné informácie o cieľovej skupine. Spôsob stanovenia odhadu musí byť zdôvodnený a popísaný v komentári rozpočtu.

V prípade zahraničných pracovných ciest sa prieskum trhu v rámci podpoložky rozpočtu „1.2.3. Zahraničné pracovné cesty" týka aj ceny ubytovacích služieb aj ceny cestovných výdavkov.

3.      Vo výzve OPV 2010/2.2/02 v rámci rozpočtu projektu - podpoložky 3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3 je odkaz v názve podpoložky na aktivitu „3". Znamená to, že nájom sa môže týkať iba doplnkovej aktivity č.3 výzvy (Podpora rozvoja všetkých foriem dištančného spôsobu sústavného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve)?

Aktivita 3 v rámci názvu podpoložky 3.4.1 sa nevzťahuje na doplnkovú aktivitu č.3 výzvy, ale na položku rozpočtu č.3 - Hlavné aktivity projektu. Nájom priestorov sa tak môže týkať všetkých aktivít výzvy.

4.      Vo výzve OPV 2010/2.2/02 na str. 5 v časti „Ďalšie dôležité podmienky realizácie projektu" je uvedené:

Súčasťou oprávnených aktivít môže byť technická podpora nevyhnutná na realizáciu dištančného spôsobu sústavného vzdelávania (vytvorenie elektronického vzdelávacieho portálu počas realizácie vzdelávacích aktivít projektu a pod.)

Je možné zaradiť vytvorenie portálu ako technickú podporu na realizáciu dištančného vzdelávania do priamych výdavkov projektu?

V súlade s poznámkou pod čiarou č.6 na str. 5 výzvy, ktorá sa týka vami citovaného textu, samotné obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie je v rámci vyhlásenej výzvy oprávneným výdavkom. Elektronický vzdelávací portál môže byť v súlade s definíciou oprávnených výdavkov na str. 7 a 8 výzvy iba prenajatý na obdobie trvania realizácie aktivít projektu (nájom nehmotného majetku).

5.      Môže byť v rámci oprávneného výdavku výzvy:

  • tvorba internetových stránok, inzercia v médiách, propagácia projektu, publicita projektu (letáky, brožúry...);

vytvorený internetový vzdelávací portál, v rámci ktorého bude prebiehať dištančná časť vzdelávacích aktivít projektu?

ie, citovaný oprávnený výdavok, v rámci ktorého je uvedená aj tvorba internetových stránok sa netýka hlavných aktivít projektu, ale iba publicity projektu, ktorá je povinnou vedľajšou aktivitou projektu.

6.      Musí oprávnený žiadateľ poskytovať akreditované vzdelávanie?

Nie, akreditácia oprávneného žiadateľa nie je podmienkou výzvy. Žiadateľ však musí splniť definíciu oprávneného žiadateľa.

7.      Je možná realizácia vzdelávania napr. iba v jednom z krajov?

Áno, ale závisí to od charakteru projektu a rozhodnutia žiadateľa. Dôležité je, aby žiadateľ zabezpečil rovnaký prístup k vzdelávaniu celej oprávnenej cieľovej skupine.

8.      Čo sa považuje za sprístupnenie informácie všetkým zdravotníkom?

Realizátor projektu zodpovedá za to, aby sa o vzdelávacích aktivitách dozvedeli všetci pracovníci v zdravotníctve, ktorí spĺňajú definíciu oprávnenej cieľovej skupiny projektu a mohli sa tak do vzdelávania v prípade záujmu zapojiť.

9.      Čo sa rozumie pod dostatočným oslovením cieľovej skupiny?

ávisí to od veľkosti cieľovej skupiny. Úspešný žiadateľ musí zabezpečiť, aby sa o vzdelávacích aktivitách projektu mohli dozvedieť všetci pracovníci v zdravotníctve, ktorí spĺňajú definíciu oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Je to napríklad priame písomné oslovenie cieľovej skupiny (ak je to vzhľadom na veľkosť cieľovej skupiny možné); alebo kombinácia: inzercie v odborných periodikách, informácie na webovej stránke, oznámenia príslušnej komore, zamestnávateľovi, odbornej spoločnosti alebo profesiovému združeniu.

10. Kto môže byť žiadateľom o NFP?  Žiadosť o NFP si môže podať samotná nemocnica, ktorá je príspevkovou alebo  rozpočtovou organizáciou VÚC, alebo  je žiadateľom VÚC a nemocnica je spolupracujúci subjekt?

Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) môže byť samotná nemocnica, ktorá je príspevkovou  alebo rozpočtovou organizáciou VÚC. VÚC nie je oprávnený žiadateľ výzvy.

11. Aká forma financovania je určená pre žiadateľa  neziskovú organizáciu (n.o.) a pre občianske združenie  

Neziskové organizácie a občianske združenia môžu byť financované iba systémom refundácie s povinnosťou 5%-ného spolufinancovania.

12. Je možné v rámci  výzvy OPV 2010/2.2/02 nakúpiť počítače potrebné pre realizáciu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ako praktickú pomôcku. Bude sa jednať o počítače, ktorých cena nebude vyššia ako 1700 Eur.

Nákup počítačov v rámci výzvy OPV 2010/2.2/02 nie je oprávnený výdavok. Oprávnený je iba ich prenájom v rámci hlavných aktivít projektu počas trvania samotného vzdelávania.

13. Otázka súvisí s výpočtom výdavkov na realizáciu školení. Ako sa majú vypočítať mzdy lektorov, keď v projekte je uvedená jednotka osobohodina a v príručke pre žiadateľa je uvedený limit hodinovej sadzby? Ako možno chápať jednotku osobohodina a jednotku hodina? Pokiaľ je jednotka osobohodina, tak maximálna hodinová sadzba sa bude násobiť počtom účastníkov kurzu?

Príklad: Kurz bude trvať 4 hodiny. Na kurz príde 5 ľudí. Maximálna hodinová sadzba bude 18,25 Eur. To znamená, že lektor bude školiť 20 osobohodín za 18,25 Eur, teda za celý kurz dostane 365 Eur?

Osobohodina znamená počet odučených hodín lektora na projekte, čiže v uvedenom príklade, ak bude lektor školiť 4 hodiny s hodinovou sadzbou 18,25 EUR, tak dostane 73 EUR bez ohľadu na veľkosť cieľovej skupiny, ktorú školí.

14. Plánujeme vzdelávať zdravotníckych pracovníkov pomocou dištančného vzdelávania. Naša otázka sa týka miesta realizácie aktivít.  Sme organizácia so sídlom v Bratislave. Môžeme byť  oprávneným žiadateľom a do akej miery sú viazané vzdelávacie aktivity na regióny mimo Bratislavského samosprávneho kraja? Väčšina aktivít bude riešená cez e-learning, teda cez internetovú aplikáciu. Rovnako celá administrácia projektu bude realizovaná v Bratislave.

Oprávnený žiadateľ môže mať sídlo v Bratislave a aj aktivity projektu môžu byť vykonávané v Bratislavskom samosprávnom kraji. Z regionálneho hľadiska je dôležité, aby oprávnená cieľová skupina boli iba pracovníci v zdravotníctve, ktorí vykonávajú svoje povolanie na území celého Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

15. V rámci realizácie projektu by mali frekventanti vzdelávacieho programu v rámci praktickej časti vzdelávania vykonávať určitú prácu (nácvik nových postupov liečby na skutočných pacientoch).  Je mzda frekventantov podľa počtu odpracovaných hodín na projekte oprávneným nákladom?

Ak áno - musia byť v pracovnom pomere so žiadateľom na účely projektu, alebo sa im môže preplácať alikvotná časť ich skutočných mzdových nákladov (u svojho zamestnávateľa)?

Mzda frekventantov nie je v rámci výzvy OPV 2010/2.2/02 oprávneným výdavkom.

16. V pripojených dokumentoch k uvedenej výzve v adresári „Príloha č.6 Predpísané formuláre" je uvedený formulár životopisu v súbore „Príloha č. 6.6_Životopis.rtf". V uvedenom dokumente je uvedené, že ide o odporúčaný formulár.

Môžeme použiť životopisy vo formulári Europass, alebo je nutné ich prepisovať do nového predpísaného (odporúčaného) formulára (obsah tohto formulára je takmer identicky s Europassom)?          

Môžu sa použiť aj životopisy vo formulári Europass. Upozorňujeme, aby boli všetky životopisy podpísané.

17. Je potrebne pri pracovníkoch podieľajúcich sa na realizácii projektu prikladať aj Súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov alebo nie? V zozname povinných príloh to nie je uvedené, no v minulých výzvach bola táto požiadavka povinná.

Je to jedna zo zmien v novej výzve. Súhlas dotknutej osoby na MZ SR nemusíte predkladať, ale v súlade s textom uvedeným vo výzve v doplňujúcich informáciách ste povinný súhlas osôb podieľajúcich sa na projekte zabezpečiť a archivovať.

18. V príručke pre OPV (príloha č.3 výzvy) sa na  str. 12 v článku 55 píše, že partnerom môže byť len organizácia registrovaná a sídliaca na území Slovenskej republiky.

V rámci pripravovaného projektu máme partnera so sídlom vo Švajčiarsku. Môže byť zahraničná organizácia partnerom v projekte?

Príručka pre žiadateľa v časti 1.3 Definície základných pojmov, ktorej súčasťou je aj bod 55 na str. 12 definuje pojmy všeobecne používané v dokumentoch v súvislosti s Operačným programom Vzdelávanie. Pri príprave žiadosti o NFP je prvotným záväzným dokumentom výzva na predkladanie žiadosti o NFP, ktorá stanovuje konkrétne špecifiká. Inštitút partnerstva, kedy musí byť dodržaná podmienka sídla organizácie partnera na území SR, sa vo výzve OPV 2010/2.2/02 neuplatňuje. Vo vašom prípade môže švajčiarsky partner v rámci projektu vystupovať napríklad ako subdodávateľ, ale nie ako partner podľa definície príručky pre žiadateľa. Subdodávatelia alebo odborní experti môžu byť aj zo zahraničia.

19. V rámci výzvy OPV 2010/2.2/02 je oprávneným výdavkom aj spracovanie žiadosti o NFP?

V rámci výzvy OPV 2010/2.2/02 nie je možné z oprávnených výdavkov financovať vyhotovenie žiadosti o NFP. Obdobie oprávnenosti výdavkov v súlade s vyhlásenou výzvou začína až dňom účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

20. Máme otázku k vyhlásenej výzve OPV 2010/2.2/02. V časti, ktorá sa venuje oprávneným aktivitám nerozumieme úplne tejto formulácii: „Hlavné aktivity výzvy sú povinnými aktivitami v rámci výzvy. Musia byť na ne (aktivita č.1 a aktivita č.2) zamerané všetky projekty s výnimkou aktivity č. 2, ktorá je povinnou aktivitou v rámci výzvy iba v prípade, ak cieľovou skupinou sú zdravotnícki pracovníci podľa zákona č. 578/2004 Z. z.." Musia byť v jednom projekte  obsiahnuté všetky tri aktivity? Prečo je v zátvorke uvedená len aktivita 1 a 2 a následne má aktivita 2 výnimku a tretia aktivita nie je spomenutá nikde?

Každý projekt, ktorého cieľovou skupinou budú zdravotnícki pracovníci podľa zákona č. 578/2004 Z. z., musí obsahovať aktivitu č.1 výzvy (realizácia samotného vzdelávania) a musí obsahovať aj aktivitu č.2 výzvy (tvorba a/alebo aktualizácia vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, ktoré bolo realizované v rámci projektu).

V prípade, že cieľovou skupinou projektu nebudú zdravotnícki pracovníci, ale ostatní pracovníci v zdravotníctve podľa definície vo výzve (napr. personalisti zdravotníckych zariadení), projekt musí byť povinne zameraný iba na aktivitu č.1 výzvy (samotné vzdelávanie) bez potreby tvorby vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania (aktivita č.2 výzvy, ktorá je povinná iba pri zdravotníckych pracovníkoch).

Aktivita č.3 (dištančná forma vzdelávania) tak ako sa uvádza ďalej vo výzve je iba doplnkovou aktivitou, to znamená, že v rámci projektu môžu byť aj nemusia byť použité dištančné formy vzdelávania.

21. Existuje nejaký pomer doplnkovej aktivity č.3 výzvy k hlavným aktivitám výzvy (aktivity 1 a 2)?

Výzva nestanovuje pomer medzi hlavnými a doplnkovými aktivitami výzvy.

22. Prieskum trhu stačí doložiť iba vo vyplnenom formulári č. 6, alebo je treba doplniť aj 3 ponuky od oslovených dodávateľov?

V prílohe č.19 výzvy OPV 2010/2.2/02 je uvedené, že okrem formuláru „prieskumu trhu" predkladáte aj kompletnú dokumentáciu k prieskumu trhu, ktorá bude obsahovať minimálne 3 cenové ponuky. Kompletná dokumentácia k prieskumu trhu bude prílohou každého formuláru „prieskum trhu".

23. V prílohe č. 5 Zoznam povinných príloh, je pod čiarou poznámka „Chýbajúci prieskum trhu nemá vplyv na splnenie kritérií úplnosti". Platí táto poznámka?

Áno, poznámka pod čiarou platí a znamená to, že chýbajúci prieskum trhu môže byť predmetom dožiadania, za podmienok definovaných vo výzve a jej prílohách.

24. Je možné doložiť aj nepovinné prílohy, ktoré považujeme za potrebné pri hodnotení projektu?

Áno, môžete doložiť akékoľvek ďalšie nepovinné prílohy, ktoré doložíte za povinnými prílohami žiadosti o NFP.

25. V rámci výzvy má žiadateľ záujem o realizáciu projektu, kde je nevyhnutné praktické školenie na zdravotníckom zariadení. Je možné v rámci projektu zdravotnícke zariadenie obstarať, alebo je možný iba prenájom?

V rámci výzvy je oprávnený iba nájom strojov, prístrojov, zariadení a školiacich pomôcok v rámci priamych výdavkov projektu. Vzhľadom na hospodárnosť vynakladania prostriedkov projektu je potrebné zabezpečiť nájom zdravotníckych prístrojov iba na čo najkratšie nevyhnutné obdobie, v rámci ktorého sa budú realizovať praktické časti vzdelávania. Neodôvodnený nájom zdravotníckych prístrojov na celé obdobie realizácie aktivít projektu bude posúdený ako neoprávnený a bude krátený.

26. V prípade prenájmu zdravotníckeho zariadenie potrebného na praktickú časť školenia, zahŕňa sa tento výdavok do limitu 20% priamych nákladov na obstaranie tovarov, alebo do limitu 50% na dodávky v rámci priamych oprávnených výdavkov projektu?

Pre nájom zdravotníckych prístrojov neplatí ani jeden limit.

27. Akým spôsobom je potrebné zrealizovať prieskum trhu na literatúru? Musíme dopredu vedieť, aké tituly budú nakupované a realizovať prieskum na každý titul?

Pokiaľ žiadateľ kalkuluje v rozpočte projektu náklady na nákup literatúry, musí presne identifikovať potrebnú literatúru a prieskum trhu vykoná na konkrétne tituly.

28. V rámci pripravovaného projektu plánujeme vzdelávať 120 účastníkov z cieľovej skupiny. Všetci si budú v rámci projektu osvojovať okrem teoretických vedomostí aj praktické zručnosti pri reálnych zdravotníckych zákrokoch. Všetkých 120 účastníkov môžeme/musíme zaradiť v rámci Opisu projektu do časti E1 Dostupné odborné kapacity? Sú náklady na ich mzdy v hodinovej sadzbe odpracovaných hodín na projekte oprávneným nákladom?

V časti E1 sa uvádza iba odborný personál projektu (lektori, školitelia, tvorcovia školiacich materiálov a pod.) zodpovední za realizáciu teoretickej aj praktickej časti vzdelávania.

Cieľové skupiny - účastníci projektu, ktorí sú školení - sa v tejto časti neuvádzajú (nie sú zodpovední za prípravu a realizáciu vzdelávania) a uvádzajú sa v časti C1.

Výdavky na mzdy cieľových skupín nie sú oprávneným výdavkom v rámci vyhlásenej výzvy.

29. Môže byť v rámci výzvy OPV 2010/2.2/02 žiadateľom alebo spolupracujúcim subjektom zahraničný subjekt (z iného štátu EÚ než je Slovensko, napr. z Českej republiky)?

Nie.

30. Môže byť v rámci výzvy OPV 2010/2.2/02 žiadateľom alebo spolupracujúcim subjektom zdravotná poisťovňa so sídlom v SR?

Nie.

31. Je vytvorenie magisterského programu oprávnenou aktivitou v rámci výzvy OPV 2010/2.2/02, alebo je výzva zameraná čisto na vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania - také, ktoré nebudú znamenať pre účastníkov dosiahnutie titulu, ale len zvýšenie vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti, prípadne získanie kreditov podľa požiadaviek sústavného vzdelávania?

Výzva je zameraná iba na realizáciu sústavného vzdelávania (súčasť ďalšieho vzdelávania) pracovníkov v zdravotníctve, ktorým sa nezvyšuje stupeň vzdelania, ale je zamerané na priebežné udržiavanie a obnovovanie získanej odbornej spôsobilosti.

32. Je univerzita oprávnená žiadať o NFP v rámci výzvy OPV 2010/2.2/02  samostatne, alebo musí mať spolupracujúci subjekt? Univerzita zamestnáva pracovníkov v zdravotníctve, avšak pre účely výučby, vedy a výskumu.

Univerzita  môže predložiť projekt ako oprávnený žiadateľ iba v spolupráci so spolupracujúcim subjektom.

33. Je určený spôsob zapojenia spolupracujúceho subjektu v rámci projektu?  

Spôsob zapojenia spolupracujúceho subjektu do prípravy alebo realizácie projektu nie je určený.

34. Akým spôsobom sa bude vyčíslovať oprávnenosť nákladu na lektora/odborného garanta, ktorý bude vypracovávať minimálne štandardy vzdelávacieho programu, keďže vopred nemožno určiť presný záujem cieľovej skupiny a tým pádom ani pomer účasti oslovenej cieľovej skupiny v Bratislavskom samosprávnom kraji a mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Tento pomer môže byť pri každom vzdelávaní iný a  bude zrejmý až po ukončení daného vzdelávania.

Výpočet oprávnenej časti výdavku na vypracovanie minimálneho štandardu vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania (aktivita č.2 výzvy) sa nedá stanoviť na základe reálnej účasti cieľovej skupiny na vzdelávacích aktivitách projektu (pracovníci v zdravotníctve pôsobiaci na území Bratislavského samosprávneho kraja nie sú oprávnenou cieľovou skupinou výzvy), ale ex ante na základe údajov o celkovom počte cieľovej skupiny daného projektu v Slovenskej republike a pomernej časti, ktorá vykonáva svoje povolanie na území Bratislavského samosprávneho kraja.

35. Z akého základu máme počítať minimálne 30% nákladov na odborné vzdelávacie aktivity zabezpečené vlastnými odbornými kapacitami? Základom pre výpočet je suma všetkých výdavkov na aktivity alebo suma mzdových výdavkov interných odborných kapacít a výdavkov na externé odborné kapacity?

Základom pre výpočet sú odborné vzdelávacie aktivity definované položkami 3.1 a 3.3 formuláru rozpočtu projektu (personálne výdavky na odborné činnosti interné a personálne výdavky na odborné činnosti externé - dodávka služieb).

36. Musí byť vzdelávacia inštitúcia resp. žiadateľ držiteľom rozhodnutia o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania  pre daný študijný odbor/program? 

Nie, žiadateľ nemusí byť držiteľom rozhodnutia o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania. Aj preto je do výzvy zahrnutá aktivita č.2 a pridanou hodnotou vzdelávacích projektov bude skutočnosť, že budú vznikať nové minimálne štandardy vzdelávacích programov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

37. Chcela by som sa informovať, či je v rámci výzvy OPV 2010/2.2/02 oprávnený výdavok na tlmočníka, ktorý by v rámci školení zdravotníckych pracovníkov prekladal prednášky zahraničného experta?

 Áno, výdavky na tlmočníka sú oprávnené.             

2011-02-15  08:09:04

Pripojené dokumenty