+421 2 593 73 111

Dokumenty Monitorovacieho v??boru

?tat??t Monitorovacieho v??boru

Monitorovac? v??bor pre OPV je org??n, ktor?? zabezpe?uje doh?ad nad programovan?m a implement??ciou Opera?n?ho programu Vzdel??vanie

Rokovac? poriadok Monitorovacieho v??boru

Rokovac? poriadok MV pre OPV upravuje pr?pravu, obsah zasadnutia, sp?sob uzn????ania a prij?mania uznesen? v??boru, sp?sob kontroly plnenia rozhodnut? ...