+421 2 593 73 111

Dokumenty hodnotiaceho a v??berov?ho procesu

?tat??t Poradnej komisie MZ SR

15. 11. 2012
SORO pre opatrenie 2.2 OPV zverej??uje ?tat??t Poradnej komisie MZ SR

?tat??t V??berovej komisie pre OPV

25. 02. 2009
13. 09. 2010
upravuje p?sobnos??, zriadenie, podmienky a zlo??enie ?lenstva, ako aj a z??sady ?innosti na schva?ovanie ...

Rokovac? poriadok V??berovej komisie

25.2.2009
upravuje pr?pravu, obsah a priebeh zasadnutia, ako aj sp?sob prij?mania rozhodnut? pri schva?ovani? ??iadost? o NFP