+421 2 593 73 111

Dokument riadenia ??truktur??lnych fondov

Aktualiz??cia Syst?mu riadenia ??truktur??lnych fondov a Koh?zneho fondu na programov? obdobie 2007 – 2013, verzia 4.7

Centrálny koordina?ný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.7.

Systém riadenia, verzia 4.7 je platná od 11. 07.  2013.

2013-07-18  09:33:00